Journal archive for Google Scholar Robot!

Signal and Data ProcessingVolume 14, Number 2 (2017-9)


Automatic Clustering Using Improved Imperialist Competitive Algorithm
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removing Geometrical Distortion of Documents using Geometry of text lines
رفع اعوجاج هندسی متون به کمک اطلاعات هندسی خطوط متن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Analysis of a Persian text input brain–computer interface (BCI) P300 speller system with row/column paradigm (RCP)
سنجش عملکرد سیستم های رابط مغز و کامپیوتر p300 speller به ازای ماتریس نمایش ردیف ویا ستون (RCP) و نمایش حروف زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Classification of Nano-Structures based on Time Series Analysis and Fuzzy Logic
یک روش جدید برای طبقه‎بندی نانوساختارها بر اساس آنالیز سری زمانی و منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Image Compression Based on Intelligent Information Removing and Inpainting Reconstruction Algorithms
فشرده‌سازی تصویر با کمک حذف و کدگذاری هوشمندانه اطلاعات تصویر و بازسازی آن با استفاده از الگوریتم های ترمیم تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic algorithm with intelligence chaotic algorithm and heuristic multi-point crossover to graph coloring problem
الگوریتم ژنتیک با حهش آشوبی هوشمند و ترکیب چند نقطه‌ای مکاشفه‌ای برای حل مسئله‌ی رنگ‌آمیزی گراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach for Extracting Named Entity in Classical Arabic
روشی جدید جهت استخراج موجودیت‌های اسمی در عربی کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified Nonparametric Discriminant Analysis for Classification of Hyperspectrl Images With Limited Training Samples
تحلیل ممیز غیرپارامتریک بهبودیافته برای دسته بندی تصاویر ابرطیفی با نمونه آموزشی محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

classification of Cardiac Arrhythmias based on combination of the results of Neural Networks using Dempster-Shefer Evidence Theory
طبقه بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Online Persian Hand Writing Recognition Using Language Model and Reduction of User Writing Rules
تشخیص دست‌نوشتۀ‌ برخط فارسی با استفاده از مدل زبانی و کاهش قوانین نگارش کاربر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2017-6)


Binaural Microscopic Model Based on Modulation Filterbank for the Prediction of Speech Intelligibility in Normal-Hearing Listeners
مدل میکروسکوپی دوگوشی مبتنی بر فیلتر بانک مدولاسیون برای پیش گویی قابلیت فهم گفتار در افراد دارای شنوایی عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on spectral methods in spoken language identification
مقایسه روش های طیفی برای شناسایی زبان گفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A GOP-Level Variable Bit Rate Control Algorithm for H.265 Video Coding Standard
الگوریتم کنترل نرخ بیت متغیر ویدئو در سطح گروه تصاویر برای استاندارد فشرده‎سازی H.265
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Hardware Implementation of a Driver Drowsiness Detection System Based on TMAS320C5505A DSP Processor
طراحی و ساخت یک سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده مبتنی بر پردازش‌گر سیگنال TMS320C5509A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feature reduction of hyperspectral data for increasing of class separability and preserving of data structure
کاهش ابعاد داده‌های ابرطیفی به منظور افزایش جدایی‌پذیری کلاس‌ها و حفظ ساختار داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi Supervised Multiple Kernel Learning using Distance Metric Learning Techniques
یادگیری نیمه نظارتی کرنل مرکب با استفاده از تکنیک‌های یادگیری معیار فاصله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of an ANN-GA Method for Predicting the Biting Force Using Electromyogram Signals
استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی نیروی گاز گرفتن از روی سیگنال الکترومایوگرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improved View Selection Algorithm in Data Warehouses by Finding Frequent Queries
بهبود الگوریتم انتخاب دید در پایگاه داده‌‌ تحلیلی با استفاده از یافتن پرس‌ وجوهای پرتکرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Approach for Exceptional Phenomena Knowledge Detection and Analysis by Data mining
ارائه رویکردی نوین یادگیری ماشین برای شناسایی و تجزیه و تحلیل دانش پدیده‌های استثنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lip Reading: a New Authentication Method in Android Mobile Phone’s Applications
لب‌خوانی: روش جدید احراز هویت در برنامه‌های کاربردی گوشی‌های تلفن همراه اندروید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2017-3)


New Clustering Technique using Artificial Immune System and Hierarchical technique
روش نوین خوشه‌بندی ترکیبی با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی و سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Impact of Part-of-Speech Tagging on Parsing for the Persian Language Processing
بررسی مقایسه‌ای تأثیر برچسب‌زنی مقولات دستوری بر تجزیه در پردازش خودکار زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified AODV Routing Protocol in Order to Defend Wormhole Attacks
بهبود پروتکل AODV جهت مقابله با حملات کرم‌چاله در شبکه‌های اقتضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a new information retrieval method applicable for speech recognized texts
ارائه یک روش جدید بازیابی اطلاعات مناسب برای متون حاصل از بازشناسی گفتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Speed improvement in graph-cuts-based registration for non-rigid image registration of brain magnetic resonance images
بهبود سرعت "انطباق مبتنی بر روش برش گراف" جهت انطباق غیر صلب تصاویر تشدید مغناطیسی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of protein-coding regions in numerical DNA sequences using Variable Length Window method based on 3-D Z-curve
تخمین مکان نواحی کدکننده پروتئین در توالی عددی DNA با استفاده پنجره با طول متغیر بر مبنای منحنی سه بعدی Z
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feature Extraction of Computer Files Structure by Statistical Analysis
استخراج ویژگی‌های ساختاری فایل‌های کامپیوتری مبتنی بر تحلیل و ارزیابی آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epileptic seizure detection using Inclined Planes system Optimization algorithm(IPO)
تشخیص صرع در سیگنال EEG با استفاده از الگوریتم ابتکاری صفحات شیبدار(IPO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A novel method for increasing the spatial resolution of remote sensing images using lookup table
یک روش جدید افزایش دقت مکانی تصاویر سنجش از دور با استفاده از جدول جستجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling and Software Implementation of SAR Imaging System Performance in Spotlight Mode
مدل‌سازی و پیاده‌سازی نرم‌افزاری عملکرد سامانه‌های تصویربرداری SAR در حالت نورافکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2016-12)


Sparse unmixing of hyper-spectral images using a pruned spectral library
تجزیه‌ ی تُنُک تصاویر ابرطیفی با استفاده از یک کتابخانه‌ ی طیفی هرس شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Application Fields of Brain Signal Processing in Iran
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic credibility assessment screening using discriminate analysis of skin conductance response and photoplethysmograph signals
غربال‌‌گری خودکار افراد خطاکار با تحلیل تفکیک‌پذیری مشخصات سیگنال‌های هدایت الکتریکی پوست و حجم‌‌سنجی نوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Question Classification using Ensemble Classifiers
دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust method of changes of light to detect and track vehicles in traffic scenes
ارائه‌ی روشی مقاوم نسبت به تغییرات روشنایی در آشکارسازی و ردیابی خودروها درصحنه‌های ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Dynamic Skin Detection Method Using the Fusion of 2-D Histogram-Based Features
آشکارسازی پویای پوست با استفاده از ادغام ویژگی‌های مبتنی بر هیستوگرام دو بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پایه‌گذاری بستری نو و کارآمد در حوزه بازشناسی گفتار فارسی
پایه‌گذاری بستری نو و کارآمد در حوزه بازشناسی گفتار فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shape based object retrieval using descriptors extracted from growing contour process
بازیابی مبتنی بر شکل اجسام با توصیفگرهای بدست آمده از فرآیند رشد کانتوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Precisely chaotic models survey with Qualitative Bifurcation Diagram
بررسی دقیق رفتار مدلهای آشوبی با استفاده از روش نمودار دوشاخگی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyper-Spectral Data Feature Extraction Using Rational Function Curve Fitting
استخراج ویژگی در تصاویر ابرطیفی به کمک برازش منحنی با توابع گویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2016-9)


Video based Face Recognition Using Orthogonal Locality Preserving Projection
شناسایی چهره در رشته‌های ویدیویی با استفاده از افکنش متعامد با حفظ ساختار محلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generating the Persian Constituency Treebank in an Automatic Converting Method
تولید درخت بانک سازه‌ای زبان فارسی به روش تبدیل خودکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a method for image preprocessing to improve the performance of JPEG
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farsi Accent Recognition based on speech signal using efficient features extraction and Combining of Classifiers
تشخیص لهجه های زبان فارسی از روی سیگنال گفتار با استفاده از روش های استخراج ویژگی کارآمد و ترکیب طبقه بندها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Animating of Carton Characters by Skeleton based Articular Motion Transferring of Other Objects
پویانمایی شخصیت کارتونی با انتقال حرکت مفصلی و مبتنی بر اسکلت موجودات دیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approach to protecting of data processing system in computing systems using convolutional code
رویکردی برای حفاظت از عملیات های پردازش داده در سیستم های محاسباتی با استفاده از کدهای کانولوشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic building a corpus and exploiting it for polarity classification of indirect opinions about drugs
ساخت نیمه‌خودکار یک پیکره از نظرات غیرمستقیم در دامنه دارو و بکارگیری آن برای تعیین قطبیت نظرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of blood perfusion of the trapezius muscle with wavelet analysis of photoplethysmogram signal using neural network
ارزیابی خون رسانی به بافت در ناحیه عضلات ذوزنقه با تحلیل موجک سیگنال حجم سنجی نوری به کمک شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian XML Documents Metaheuristic Clustering Based on Structure and Content Similarity
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Novel Features for Modulation Recognition Using an 8PSK Demodulator
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2016-6)


A New Approach to Retinal Vessel Segmentation by Using Computational Model of Simple Cells in Primary Visual Cortex
آشکارسازی عروق شبکیه چشم بر اساس مدل محاسباتی سلول ساده کورتکس اولیه بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperspectral Images Sub-Pixel Classification Based on Pixel-Swapping Algorithm Extension and Its Evaluation
طبقه‌بندی زیرپیکسلی تصاویر ابرطیفی براساس تعمیم الگوریتم معاوضه پیکسلی و ارزیابی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Training of Artificial Neural Networks using Evolution Strategy with Parallel Populations
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improved Clustering Persian Text Based on Keyword Using Linguistic and Thesaurus Knowledge
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design a Sentence Based Plagiarism Detection System by Evidences Fusion in Persian Text
طراحی سامانۀ تشخیص دستبرد ادبی جمله‌بنیاد در متون فارسی به کمک هم‌جوشی گواه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fast estimation of warping factor in the vocal tract length normalization using obtained scores of gender detection modeling
تخمین سریع ضرایب پیچش در هنجارسازی طول مجرای صوتی با استفاده از امتیاز به دست آمده از مدلسازی تشخیص جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep Modular Neural Networks with Double Spatio-temporal َAssociation Structure for Persian Continuous Speech Recognition
معرفی شبکه های عصبی پیمانه ای عمیق با ساختار فضایی-زمانی دوگانه جهت بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Labeling of Semantic Roles in Persian Sentences using Dependency Trees
برچسب‌زنی خودکار نقش‌های معنایی در جملات فارسی به کمک درخت‌های وابستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

image denoising using adaptive switching filter based on extreme learning machine
حذف نویز ضربه تصاویر با استفاده از فیلتر تطبیقی سوئیچ کننده مبتنی بر ماشین یادگیر بیشینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Image Encryption Algorithm based on Recursive Cellular Automata
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2016-3)


farsi word sense disambiguation with LDA Topic model
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Rule-Based Approach in Converting a Dependency Parse Tree into Phrase Structure Parse Tree for Persian
ارائۀ راهکاری قاعده‌مند جهت تبدیل خودکار درخت تجزیۀ نحوی وابستگی به درخت تجزیۀ نحوی ساخت‌سازه‌ای برای زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

automatic gender identification in persian text
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural parameter extraction of warp and weft woven fabric using wavelet-fuzzy method and genetic algorithm
استخراج پارامترهای ساختاری منسوج تاری و پودی با استفاده از روش موجک- فازی و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supervised Probabilistic Principal Component Analysis Mixture Model in a Lossless Dimensionality Reduction Framework for Face Recognition
مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه اصلی احتمالاتی بانظارت در چارچوب کاهش بعد بدون اتلاف برای شناسایی چهره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sharif Text Editor: A Persian Editor and Spell Checker System
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Heuristic Guess and Determine Attack on TIPSY and SNOW 1.0 Stream Ciphers
بهبود حمله حدس و تعیین اکتشافی به سامانه های رمز جریانی TIPSY و SNOW1.0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fall Detection Using Novel Tracking Method Based on Modified Contour Algorithm
آشکارسازی افتادن با استفاده از روش نوین ردیابی بر پایۀ الگوریتم اصلاح شدۀ کانتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fast and Hybrid Boundary Matching Algorithm for Temporal Error Concealment of Video Data
الگوریتم انطباق مرزی ترکیبی و سریع برای اختفای خطای زمانی داده‌های ویدئویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2015-12)


Confidence Estimation for Machine Translation using Novel Syntactic and Lexico-semantic Features
تخمین اطمینان خروجی ترجمه ماشینی با استفاده از ویژگی های جدید ساختاری و محتوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A machine learning approach for correcting the errors of a Treebank
تصحیح خودکار خطا در درخت بانک نحوی با استفاده از یادگیری ماشینی انتقال محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and evaluation of hybrid encoding schema for Covert Timing Channel on the Internet
طراحی و ارزیابی روش کدگذاری ترکیبی برای کانال پوششی زمانبندی‌دار در شبکه اینترنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و تخمین تغییرات موج T با استفاده از تحلیل چندلیدی سیگنال ECG
تشخیص و تخمین تغییرات موج T با استفاده از تحلیل چندلیدی سیگنال ECG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptive and Smart Beamforming in Ad-hoc Microphone Arrays by Clustering and Ranking of the Microphones
شکل‌دهی وفقی و هوشمند پرتو در آرایه‌های میکروفونی Ad-hoc با استفاده از خوشه‌بندی و رتبه‌بندی میکروفون‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the performance of sparse representation-based classifier for EEG classification
بهبود کارایی طبقه‌بندی‌کننده مبتنی بر نمایش تنک برای طبقه‌بندی سیگنالهای مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blind Detection and Equalization in Chaotic Communication Systems Using Importance Sampling
آشکارسازی و همسان سازی کور در سیستم مخابراتی آشوبی بااستفاده از نمونه برداری اهمیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A two step method for offline handwritten Farsi word recognition using adaptive division of gradient image
یک روش دو مرحلهای برای بازشناسی کلمات دستنوشته فارسی به کمک بلوکبندی تطبیقی گرادیان تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A real-world spell checker using context-sensitive features
ارائه یک رتبه‌بند برای خطایاب معنایی با استفاده از ویژگی‌های حساس به متن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2015-9)


Speech Enhancement Using MMSE Estimator Based on Mixture of laplacian
بهسازی گفتار با تخمین گر کمترین میانگین مربعات خطا برپایه توزیع مخلوط لاپلاس برای گفتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extractive summarization based on cognitive aspects of human mind for narrative text
خلاصه‌ساز متون روایی مبتنی بر جنبه‌های شناختی ذهن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combination of event related potentials and Peripheral signals in order to improve the accuracy of the Lie detection Systems
تلفیق پتانسیل‌های برانگیخته مغزی و سیگنال‌های محیطی به منظور بهبود کیفیت سیستم های تشخیص فریب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting parallel corpora from web comparable documents to improve the quality of an English-Farsi translation system
استخراج پیکره‌ موازی از اسناد قابل‌مقایسه برای بهبود کیفیت ترجمه در سیستم‌های ترجمه ماشینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EEG investigation of the effective brain networks for recognizing musical emotions
بررسی الکتروانسفالوگرام شبکه موثر مغز انسان در حین گوش دادن به موسیقی به منظور تشخیص احساسات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Featuer Transformation Methods Based on Genetic Algorithm for Reducing Support Vector Machine Classification Error
دو روش تبدیل ویژگی مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک برای کاهش خطای دسته بندی ماشین بردار پشتیبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contrast Relation Recognition in Persian discourse using supervised learning methods
شناسائی رابطه تقابل در گفتمان فارسی به کمک روش های یادگیری باسرپرستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing an intelligent and semantic-based system for Evaluating Text Summarizers
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2015-6)


Prediction of consonants Intelligibility for Listeners with Normal Hearing Using Microscopic Models of Speech Perception Considering Different Distance Measures in Automatic Speech Recognizer
پیش‌بینی قابلیت فهم همخوان‌ها در افراد دارای شنوایی عادی با استفاده از مدل‌های میکروسکوپی دارای معیار فاصله‌ مختلف در بازشناساگر خودکار گفتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robustness of Motion Vector against Channel Error for Improvement of Synthesized Video Quality
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian License Plate identification with fuzzy support vector machine
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Feature-based Vehicle Tracking Algorithm Using Merge and Split-based Hierarchical Grouping
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IMS SIP Server security model using the TVRA methodology
ملزومات امنیتی پیاده‌سازی IMS SIP سرور امن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the nonlinear manifold separator model to the face recognition by a single image of per person
بهبود مدل تفکیک‌کننده منیفلدهای غیرخطی به‌منظور بازشناسی چهره با یک تصویر از هر فرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2015-3)


A new fuzzy rules weighting approach based on Genetic Programming for imbalanced classification
ارائه‌روش جدید مبتنی‌بر برنامه‌نویسی ژنتیک برای وزن‌دهی قوانین فازی در طبقه‌بندی نامتوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Divisive Hierarchical Clustering-based Method for Indexing Image Information
یک روش مبتنی بر خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی تقسیم‌کننده جهت شاخص‌گذاری اطلاعات تصویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Recurrence Plots to Analyze Heart Rate Signals in Experienced Meditators
بکارگیری منحنی‏های بازگشتی به منظور تحلیل سیگنال‏های نرخ ضربان قلب در افراد با تجربه مدیتیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of morphologies on Persian dependency parsing
تأثیر ساخت‌واژه‌ها در تجزیه وابستگی زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spectral and Spatial Unmixing of Hyperspectral Images Using Semi-nonnegative Matrix Factorization and Principal Component Analysis
جداسازی طیفی و مکانی تصاویر ابرطیفی با استفاده از Semi-NMF و تبدیل PCA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

a relevance feedback approach based on similarity refinement in content based image retrieval
روشی برای بازخورد ربط براساس بهبود تابع شباهت در بازیابی تصویر بر اساس محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Networked Control Systems Performance Using Rotation in Fuzzy Logic Controller Rules
بهبود عملکرد سامانه‏های کنترل از طریق شبکه با استفاده از چرخش در قوانین کنترلگر منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Parkinson Disease Based on Inter - and Intra -Regional Biomarkers of the Brain Motor Network Using Resting State fMRI Data
طبقه‌بندی بیماری پارکینسون بر مبنای شاخص‌های درون-ناحیه‌ای و بین-ناحیه‌ای شبکه حرکتی مغز با استفاده از دادگان fMRI حالت استراحت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Multi Criteria decision making model for improve Ranking of Information Security risks
بهبود رتبه بندی مخاطرات امنیت اطلاعات با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2014-9)


Persian Text Recognition using n-gram Language Models and Grammatical Refinement
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Facial expression recognition through the face clustering based discriminant analysis
بازشناسی جلوه‌های هیجانی با استفاده از تحلیل تفکیک پذیری مبتنی بر خوشه بندی چهره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sonority Sequencing Principle in Persian Language
اصل توالی رسایی در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting person names using name candidate injection in a conditional random field model for Arabic language
تشخیص اسامی اشخاص با استفاده از تزریق کلمه‌های نامزد اسم در میدان‌های تصادفی شرطی برای زبان عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semantic Segmentation of 3D Model Objects based on Salient Points and Core Extraction
بخش‌بندی معنادار مدل‌ سه‌بعدی اجسام بر اساس استخراج برجستگی‌ها و هسته جسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Smart Feature Selection for Automatic Modulation recognition using Genetic Programming and Multi-Layer Perceptron Neural Network
تشخیص خودکار مدولاسیون با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ijaz: An Operational system for single-document summarization of Persian news texts
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Segmentation of Endocardium Boundary of the Left Ventricle in Inhomogeneous Cardiac Magnetic Resonance Images
ناحیه‌بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با شدت روشنایی غیریکنواخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A novel algorithm in thresholding, clustering and precise centroiding of night sky stars images
الگوریتمی جدید در تشخیص قالب و مرکزیابی دقیق ستارگان تصاویر آسمان شب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2014-3)


FARSIARABIC TEXT DETECTION AND LOCALIZATION IN VIDEO FRAMES
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phrase chunking in Persian texts
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improvement on Robust Pattern Recognition Using Chaotic Dynamics in Attractor Recurrent Neural Network
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Enhancement of an interactive Computer-Assisted Translation System for English to Persian
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Experiment to Improve Automatic Emotion Detection Using EEG
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران
امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2013-9)


Multispectral and Panchromatic image fusion using Spatial PCA
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Speech Signals Processing Using New Compressive Sampling Based Feature Extraction Method
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A novel method for suitable selection of watermark strength in digital image watermarking based on imperialist competitive algorithm
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Improvement of Continuous Speech Recognition System Using Extracted Features of Speech Manifolds in the Reconstructed Phase Space
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New fast pre training method for deep neural network learning
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Error Concealment Technique for Video Frames Using a RBF Neural Network
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2013-3)


Compression time variable information using Huffman code
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lie detector system based on PhotoPlethysmoGraph (PPG) and Galvanic Skin Response (GSR) signals by means of neural network
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Guilty Knowledge, Using Single Trial ERPs, and Based on Recurrence plots Nonlinear Method
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Intelligent Ontology Construction System Using Hybrid ART Neural Network and C-value Method
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Unsupervised Persian Verb Valency Induction
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles