- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/1 | 
از نویسندگان مقاله درخواست می‌شود که فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت کرده و سپس پس از تکمیل فرم آن را به همراه فایل های مقاله در سامانه بارگذاری و ارسال فرمایند.
گفتنی است درصورت عدم تکمیل و ارسال این فرم، مقاله در وضعیت تکمیل نشده قرار خواهد گرفت و مقاله در روند بررسی نخواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://jsdp.rcisp.ac.ir/find.php?item=1.144.51.fa
برگشت به اصل مطلب