فهرست داوران

 | تاریخ ارسال: 1396/3/16 | 
ردیف فهرست داوران
1 ابراهیم پور حسین دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی 
2 ابراهیم پور رضا دانشگاه شهید رجایی 
3 ابراهیم زاده عطاءالله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
4 ابراهیم نژاد حسین دانشگاه سهند تبریز 
5 ابراهیم نژاد علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 
6 ابراهیمی افشین دانشگاه سهند تبریز 
7 ابراهیمی آتانی رضا دانشگاه گیلان 
8 ابراهیمی مقدم عباس دانشگاه فردوسی مشهد 
9 ابریشمی مقدم حمید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
10 ابوالقاسمی وحید دانشگاه صنعتی شاهرود 
11 ابوطالبی دکتر دانشگاه یزد 
12 ابوطالبی وحید دانشگاه یزد 
13 اثنی عشری محمدمهدی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی 
14 احسن رضا دانشگاه آزاد قم 
15 احمدی علی دانشگاه خواجه نصیرآلدین طوسی
16 احمدی محمود دانشگاه رازی 
17 احمدی وحید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
18 احمدی راد محمدحسین دانشگاه آزاد واحد میبد 
19 احمدی نوبری حسین دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا 
20 احمدی نیا محمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 
21 احمدیان زهرا پژوهشگاه خواجه نصیر + در حال عضو شهید بهشتی 
22 احمدیان عطاری محمود دانشگاه خواجه نصیر 
23 احمدی‌فرد علیرضا دانشگاه صنعتی شاهرود 
24 احمدیه مجتبی دانشگاه سمنان 
25 اخایی محمدعلی دانشگاه تهران- پردیس فنی 
26 اخباری بهاره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
27 اخباری بهاره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
28 اخوت راضیهسادات دانشگاه علم و صنعت ایران
29 ادیب‌نیا فضلالله دانشگاه یزد 
30 ادیبی پیمان دانشگاه اصفهان 
31 اردشیر غلامرضا دانشکاه صنعتی نوشیروانی بابل 
32 ارومیه چی‌ها محمدعلی پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته خواجه نصیرالدین 
33 ازوجی مهدی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
34 ازهری سیدوحید دانشگاه علم و صنعت ایران 
35 اسدی کاریزکی علیرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 
36 اسلامی محرم دانشگاه صنعتی شریف 
37 اسلامی زیبا دانشگاه شهید بهشتی 
38 اسماعیلی مهدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 
39 اصغری بجستانی محمدرضا صنایع دفاع 
40 اعظمی راد محمدحسین دانشگاه آزاد  اسلامی واحد میبد 
41 افتخاری مهدی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
42 افتخاری مقدم مسعود دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
43 افسری فاطمه دانشگاه باهنرکرمان 
44 افشارچی محسن دانشگاه زنجان 
45 افقی روحاله تهران ؟
46 اکبرزاده توتونچی محمدرضا دانشگاه فردوسی مشهد 
47 اکبرفهیمی ملاحت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 
48 اکبری احمد دانشگاه علم و صنعت ایران 
49 اکبری بهزاد دانشگاه صنعتی شریف 
50 اکبری جواد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک 
51 اکبری طیب تربیت مدرس گروه جغرافیای طبیعی 
52 اکبری زاده غلامرضا دانشگاه شهید چمران اهواز 
53 الماس‌گنج فرشاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی 
54 المدرسی سیدمحمدتقی دانشگاه یزد 
55 اله کبیر احسان دانشگاه تربیت مدرس 
56 الیاسی مرتضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 
57 امیری علی دانشگاه زنجان 
58 امین داور حمیدرضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
59 امینی مرتضی دانشگاه صنعتی شریف 
60 اندامی هومن دانشگاه ملایر 
61 انوار سیدحسامالدین دکتری تخصصی مهندسی صنایع 
62 ایران پور مجید دانشگاه پیام نور مبارکه 
63 ایمانی مریم دانشگاه تربیت مدرس 
64 آبادی مهدی دانشگاه تربیت مدرس 
65 آزاد منجیری میثم دانشگاه حکیم سبزواری 
66 آزادی کنار مرکی ساسان دانشگاه سمنان 
67 آسوشه عباس دانشگاه تربیت مدرس 
68 آقا بزرگی صحاف مسعودرضا دانشگاه یزد 
69 آقاگل زاده علی دانشگاه نوشیروانی بابل 
70 آقایی زاده ظروفی رضا دانشگاه تهران 
71 آقایی نیا حسن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
72 آنالویی مرتضی دانشگاه علم و صنعت ایران 
73 باباعلی باقر دانشگاه تهران-دانشکده ریاضی 
74 بابایی زاده مسعود دانشگاه صنعتی شریف 
75 بابائیان پژوهشکده اقلیم شناسی 
76 بازقندی علی دانشگاه شاهرود 
77 باقرزاده محاسنی جمشید دانشگاه ارومیه 
78 باقری علیرضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
79 باقری نصور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
80 باکویی فاطمه دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه علوم اعصاب 
81 بالافر محمدعلی
82 بالغی یاسر دانشگاه صنعتی بابل 
83 بحرانی محمد دانشگاه صنعتی شریف 
84 بخشی حمید دانشگاه شاهد 
85 بدیع کامبیز مرکز تحقیقات مخابرات
86 برادران شکوهی شهریار دانشگاه علم و صنعت ایران 
87 برانی احمد دانشگاه صنعتی اصفهان 
88 برزین پور فرناز دانشگاه علم و صنعت ایران 
89 برنجکوب مهدی دانشگاه صنعتی اصفهان 
90 برنگی رضا دانشکده مهندسی کامپیوتر ؟
91 برومندنیا علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 
92 بکرانی مهدی دانشگاه قم 
93 بندرآبادی مجتبی بیمارستان دانشگاه برن
94 بنی زمان حامد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 
95 بهراد علیرضا دانشگاه شاهد 
96 بهرام‌گیری --- دانشگاه مالک اشتر 
97 بهرامی بوده لولا فریبا
98 بهرک بهنام
99 بهروزی مهدی دانشگاه بوخوم آلمان 
101 بهشتی شیرازی سیدعلی اصغر دانشگاه علم وصنعت ایران
102 بهکمال بهشید دانشگاه فردوسی مشهد 
103 بهلولی علی دانشگاه اصفهان 
104 بهمن یار غلامرضا دانشگاه مونیخ آلمان 
105 بهنام حمید دانشگاه علم و صنعت ایران 
106 بهنام فر فرشته دانشگاه خیام مشهد 
107 بی جن خان محمود دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات 
108 بیات رضا دانشگاه سمنان 
109 بیات مجید پژوهشکدۀ پردازش هوشمند علایم 
110 بیژنی شهریار دانشگاه شاهد 
111 بیگ زاده مریم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
112 بیگدلی نوشین دانشگاه امام خمینی قزوین 
113 بیگی حمید دانشگاه صنعتی شریف 
114 پاشازاده سعید دانشگاه تبریز 
115 پایدار صمد دانشگاه فردوسی مشهد 
116 پاینده علی دانشگاه مالک اشتر 
117 پدرام حسین دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
118 پدرام میرحسین دانشگاه خوارزمی 
119 پروین حمید دانشگاه ؟
120 پری عبدوالواحد دانشگاه صنعتی اصفهان 
121 پسندیده سیدحمیدرضا دانشگاه خوارزمی 
122 پوررضا حمیدرضا دانشگاه فردوسی مشهد 
123 پورمحمد علی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
124 پویان علیاکبر دانشگاه شاهرود 
125 پویان محمد دانشگاه شاهد 
126 پیله ور عبدالحمید دانشگاه بوعلی سینا 
127 پیوندی پدرام دانشگاه یزد 
128 تابان محمدرضا دانشگاه یزد 
129 تاجری پور فرشاد دانشگاه شیراز 
130 تاروبردی زاده بهرام دانشگاه تهران 
131 تاشک اشکان دانشگاه صنعتی شیراز 
132 تدین محمدحسام مرکز تحقیقات مخابرات 
133 ترک لادانی بهروز دانشگاه صنعتی اصفهان 
134 تشنه لب محمد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
135 توکلی احد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
136 توکلی حسن دانشگاه گیلان 
137 تهرانی نیما دانشگاه مالیتونای کانادا 
138 ثامنی رضا دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز 
139 جاهد مهران دانشگاه صنعتی شریف 
140 جزایری حمید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
141 جعفری امیرهمایون دانشکده علوم پزشکی تهران 
142 جعفری ایوب دانشگاه قزوین 
143 جعفری رضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
144 جعفری سجاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
145 جعفری عبدالعباس دانشگاه شیراز 
146 جعفریان مقدم احمدرضا دانشگاه علم و صنعت ایران 
147 جلالی علی دانشگاه شهید بهشتی 
148 جلالی مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
149 جم زاد منصور دانشگاه صنعتی شریف 
150 جمشیدی علی دانشگاه شیراز 
151 جمشیدی نیما دانشگاه صنعتی اصفهان 
152 جوادی مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
153 جواهریان عبالرحیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
154 چاله چاله عبدالله دانشگاه رازی 
155 چرمی آقایمصطفی دانشگاه زنجان 
156 چهل امیرانی مهدی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه 
157 حاجتی فرشید دانشگاه تفرش 
158 حاجی پور احمد دانشگاه حکیم سبزواری 
159 حاجی گل یزدی الهه دانشگاه یزد 
160 حبیبی زاد نوش احمد موسسه یا دانشگاه؟ 
161 حدادی فرزان دانشگاه علم و صنعت ایران
162 حدی سیدمحمد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
163 حسن پور حمید دانشگاه صنعتی شاهرود 
164 حسن پور رضا دانشگاه چانکایاترکیه 
165 حسن زاده پاک رضا دانشگاه گیلان 
166 حسن‌زاده مریم دانشگاه شاهد 
167 حسین خلج بابکحسین دانشگاه صنعتی شریف 
168 حسین زاده غلامعلی دانشگاه تهران- دانشکده فنی 
169 حسین زاده مهدی دانشگاه آزاد اسلامی ولحد علوم و تحقیقات 
170 حسینی ابوالفضل دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 
171 حسینی راحیل دانشگاه آژاد اسلامی ؟
172 حسینی سیدعلی دانشگاه یادگار امام شهر ری 
173 حقی پور سیامک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
174 حمیدزاده موسسه یا دانشگاه؟ 
175 حمیدی حجت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
176 حمیدیزاده محمدرضا دانشگاه صنعتی اصفهان 
177 حورعلی خانممریم دانشگاه مالک اشتر 
178 حیدر حمید دانشگاه مالک اشتر 
179 حیدرنوری عباس دانشگاه صنعتی شریف 
180 حیدریان محمدرضا دانشگاه ولی عصر رفسنجان 
181 خاشعی مهدی دانشگاه صنعتی اصفهان 
182 خالصی حسن دانشگاه آزاد اسلامی ؟
183 خان میرزا اسماعیل دانشگاه علم و صنعت ایران
184 خدیوی شهرام دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
185 خرازی مهدی دانشگاه صنعتی شریف 
186 خرازی مهدی دانشگاه صنعتی شریف 
187 خرسندی سیاوش دانشگاه امیرکبیر
188 خزایی شهرام دانشگاه صنعنی شریف 
189 خسروشاهی قادر دانشگاه تبریز 
190 خسروی حسین دانشگاه صنعتی شاهرود 
191 خسروی زاده پروانه دانشگاه صنعتی شریف 
192 خسروی فارسانی هادی دانشگاه شهرکرد 
193 خطیبی بردسیری عمید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر 
194 خلیل زاده محمدعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
195 خلیلی اعظم دانشگاه ملایر 
196 خلیلی علیرضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
197 خون جوش فرشاد دانشگاه شیراز 
198 خیاطی کهنه شهری رسول دانشگاه شاهد 
199 دانشپور نگین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
200 دانشگر امیر دانشگاه صنعتی شریف 
201 دانشور سبلان دانشگاه تبریز 
202 دایی کوزه کنانی ضیاالدین دانشگاه تبریز 
203 دخیل علیان محمد دانشگاه صنعتی اصفهان 
204 درزی علی دانشگاه تهران 
205 دزفولیان میرحسین دانشگاه بوعلی سینا - همدان 
206 دلاوریان مونا دانشگاه تهران 
207 دلیری ایوب دانشگاه بوستون آمریکا 
208 دلیری محمدرضا دانشگاه علم و صنعت ایران 
209 دوستداری محمدعلی شرکت علوم سبز 
210 دهقان تخت فولادی مهدی
211 دهقانی حمید دانشگاه مالک اشتر 
212 دی پیر محمود دانشگاه هوایی شهید ستاری 
213 دیانت روحالله دانشگاه قم 
214 ذبیح زاده داوود هیات علمی آموزش عالی اسرار 
215 ذکایی سعدان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
216 راحتی قوچانی سعید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
217 راستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
218 راشکی زهره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
219 رافع وحید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
220 ربیعی حمیدرضا دانشگاه صنعتی شریف 
221 رجبعلی برزویی رجبعلی دانشگاه شهید بهشتی 
222 رجبی روزبه دانشگاه صنعتی قم 
223 رحمان سلیمانی سیدرحمان مشهد-بانک ملی ایران شعبه فرودگاه   ?
224 رحمانی امیرمسعود دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
225 رحمانی روحالله دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 
226 رحمانی عادل دانشگاه علم و صنعت ایران
227 رحمانی محسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
228 رحمانی منش محمد دانشگاه سمنان 
229 رحیمی علیرضا دانشگاه امام حسین ع 
230 رخت اعلا سیدمهدی دانشگاه گلستان 
231 رزازی فربد واحد علوم تحقیقات ؟
232 رزم آرا جعفر دانشگاه تبریز 
233 رستگارنیا امیر دانشگاه ملایر 
234 رستگاری حمید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 
235 رستمی مهندس جهاددانشگاهی شریف 
236 رسول زادگان عباس دانشگاه فردوسی مشهد 
237 رشیدی حسن دانشگاه علامه طباطبایی 
238 رشیدی کنعان حمیدرضا دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه آزاد قزوین 
239 رضایی عباسعلی دانشگاه پیام نور ؟
240 رضایی محمد پژوهشکده ؟
241 رضایی مهران دانشگاه صنعتی اصفهان 
242 رضایی پور داوود دانشگاه شاهد 
243 رضایی راد غلامعلی دانشگاه علم و صنعت ایران 
244 رضایی نور جلال دانشگاه قم 
245 رضائی مهدی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
246 رضائیان مهدی دانشگاه یزد 
247 رضوی سیدمحمد دانشگاه بیرجند 
248 رضوی سیدناصر دانشگاه تبریز 
249 رضوی زاده سیدمحمد دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده برق 
250 رمضان یارندی محسن پژوهشگاه خواجه نصیر
251 روزمند امید دانشگاه شهرضا 
252 ریاحی نوشین دانشگاه الزهرا 
253 زارع چاهوکی محمدعلی دانشگاه یزد 
254 زارع چاهوکی محمدعلی دانشگاه تهران 
255 زارعی علیرضا داننشگاه صنعتی شریف 
256 زاهدی ادموند دانشگاه صنعتی شریف 
257 زاهدی هادی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
258 زرافشان فرزانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
259 زلفی لیقوان مینا دانشگاه تبریز 
260 زمانی بهزاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد 
261 زندیه مصطفی دانشگاه شهید بهشتی 
262 زهتابیان امین دانشگاه تربیت مدرس 
263 ساجدی هدیه دانشگاه تهران 
264 سامی اشکان دانشگاه شیراز 
265 سبزی نژاد محمد دانشگاه خوارزمی 
266 سبط محمدعلی موسسه یا دانشگاه؟ 
267 ستاره‌دان کمال‌الدین دانشگاه تهر ان 
268 سخایی سیدمحمود دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
269 سعادت‌جو فاطمه پژوهشگاه 
270 سعادتمند مهدی دانشگاه فردوسی مشهد 
271 سعیدی حمید دانشگاه یزد 
272 سعیدی مهندسمریم پژوهشگاه خواجه نصیر
273 سلطانی زاده هادی دانشگاه سمنان 
274 سلطانی صوفیانی حسین دانشگاه صنعتی ارومیه 
275 سلطانی فرانی علیاصغر دانشگاه امام خمینی قزوین 
276 سلطانیان زاده حمید دانشگاه تهران 
277 سلماسی زاده محمد دانشگاه صنعتی شریف 
278 سلیمانی مهدیه دانشگاه صنعتی شریف 
279 سلیمانی هادی دانشگاه شهید بهشتی 
280 سلیمانی ایوری علی دانشگاه صنعتی شاهرود 
281 سماوی شادرخ دانشگاه صنعتی اصفهان 
282 سمنانی داریوش دانشگاه صنعتی اصفهان 
283 سمیه رئیس دانا سمیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
284 سهامی حبیبالله دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
285 سید صالحی سمیرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
286 سیدعربی میرهادی دانشگاه تبریز 
287 سیدین ساناز
288 سیدین علیرضا دانشگاه فردوسی مشهد 
289 شادی نازنین دانشگاه آزاد اسلامی ؟
290 شاصادقی مختار دانشگاه صنعتی شیراز 
291 شاکری آزاده دانشگاه تهران 
292 شاه حسینی حامد دانشگاه شهید بهشتی 
293 شاه وردی رضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 
294 شاهرضایی محسن دانشگاه امام حسین ع 
295 شاهی محسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
296 شجاع الدینی سیدوهاب دانشگاه تربیت مدرس 
297 شجری مهدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
298 شرافت احمدرضا دانشگاه تربیت مدرس 
299 شریفی آتشگاه مسعود دانشگاه تهران 
300 شریفیان سعید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
301 شمس حسین دانشگاه ایالتی نیومکزیکو
302 شمس الهی محمدباقر دانشگاه صنعتی شریف 
303 شمسی محبوبه دانشگاه صنعتی قم 
304 شنبه زاده جمشید دانشگاه خوارزمی 
305 شیخان منصور دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر 
306 شیرازی جلیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد 
307 شیرازی حسین دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
308 شیرازیان محمد دانشگاه نیشابور 
309 شیرعلی شهرضا محمدحسن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
310 شیرمحمدی مهدی دانشگاه ارشاد 
311 شیری احمدآبادی محمدابراهیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
312 شیری قیداری سعید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
313 شیما طبیبیان شیما پژوهشگاه هوافضا 
314 صابرکاری علیرضا دانشگاه گیلان 
315 صاحب الزمانی مرتضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
316 صاحبی محمودرضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
317 صادق زاده رمضانعلی برق دانشگاه خواجه نصیر 
318 صادق محمدی حمیدرضا پژوهشگاه الکترونیک شریف
319 صادقی حامد دانشگاه تربیت مدرس 
320 صادقی فرامرز دانشگاه شهیدباهنر کرمان 
321 صادقی محمدتقی دانشگاه یزد- دانشکده مهندسی برق و کامپی 
322 صادقی وحید دانشگاه امام خمینی 
323 صادقی باغسرخی محمودرضا دانشگاه صنعتی اصفهان 
324 صادقی بجستانی قاسم دانشگاه بین المللی امام رضاع 
325 صادقیان بابک دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
326 صادقیان حمید دانشگاه اصفهان 
327 صالحان علیرضا دانشگاه سراسری تربت حیدریه 
328 صالحی کریم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 
329 صباحی محمدفرزان دانشگاه صنعتی اصفهان 
330 صباغ جعفری سیدمجتبی دانشگاه ولی عصررفسنجان
331 صدوقی یزدی هادی دانشگاه فردوسی مشهد 
332 صدیقی مشکنانی محسن استاد دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی شریف کیش 
333 صراف محسن دانشگاه صنعتی اصفهان 
334 صراف مرتضی مؤسسه تکنولوژی ماساچوست
335 صفابخش رضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
336 صفایی علیاصغر دانشگاه تربیت مدرس 
337 صفوی مصطفی دانشگاه ملی مالزی 
338 صمدزادگان فرهاد گروه مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهران 
339 صمدی ثمره دانشگاه آزاد اسلامی_واحد هشتگرد 
340 صیادیان ابوالقاسم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
341 طالبی سیامک دانشگاه شهید  باهنر کرمان 
342 طباطبایی سیدعلاءالدین فرهنگستان زبان فارسی 
343 طوسی محمود دانشگاه حکیم سبزواری 
344 طوسی زاده سعید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
345 طینتی محمدعلی دانشگاه تبریز 
346 عادلی مسبب احسان دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل
347 عارف محمدرضا دانشگاه صنعتی شریف 
348 عازمی قاسم داننشگاه رازی 
349 عالی پور حسن دانشگاه شهرکرد 
350 عبادزاده محمدمهدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
351 عباسقلی پور مهدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 
352 عباسی مهدی دانشگاه همدان 
353 عبد اللهی فرزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
354 عبدا.. زاده احمد دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
355 عبدالرحمان جلایر عبدالرحمان دانشگاه فردوسی مشهد 
356 عبدالمالکی پرویز دانشگاه تربیت مدرس 
357 عبدالی فردین دانشگاه رازی کرمانشاه 
358 عبدی‌پور روحالله دانشگاه علم و صنعت ایران
359 عدالت پناه سیداحمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 
360 عرفانیان عباس دانشگاه علم و صنعت ایران 
361 عزمی رضا دانشگاه الزهرا 
362 عزیزی رضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 
363 عطائی محمد دانشگاه صنعتی اصفهان 
364 عفتی سهراب دانشگاه فردوسی مشهد
365 علاقه بند مهدیرمضان آزاد شهرری - پژوهشگاه خواجه نصیر 
366 علی شاهی‌ها محسن پژوهشگاه دانش‌های بنیادی 
367 علیاری شوره دلی مهدی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده برق و کامپیوتر 
368 علیزاده سمیه دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 
369 علیمرادی رضا دانشگاه قم 
370 عمومی مسعود
371 غرویان داوود دانشگاه صنعت اب و برق 
372 غفاریان حسین دانشگاه بیرجند 
373 غفاریان حمیدرضا رئیس دانشگاه آزاد فردوس 
374 غلامی علی دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک 
375 غنبرطهرانی نسیم دانشگاه خوارزمی 
376 فاتح محمدمهدی دانشگاه صنعتی شاهرود 
377 فاضل زرندی محمدحسین دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
378 فاضلی مهدی دانشگاه علم و صنعت ایران
379 فاطمی زاده عمادالدین دانشگاه صنعتی شریف 
380 فانیان علی دانشگاه صنعتی اصفهان 
381 فائز کریم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
382 فتحی عبدالحسین دانشگاه رازی کرمانشاه 
383 فتحی محمود دانشگاه علم و صنعت ایران 
384 فتحیان محمد داششگاه علم و صنعت ایران 
385 فتوت احمدی علی دانشگاه صنعتی شریف 
386 فدائی اسلام محمدجواد دانشگاه سمنان 
387 فراهی احمد دانشگاه پیام نور تهران 
388 فرجامی یعقوب دانشگاه قم 
389 فرجی ندا دانشگاه امام خمینی قزوین 
390 فرسی حسن دانشگاه بیرجند 
391 فرنوش رحمان دانشگاه علم و صنعت ایران 
392 فروزان امیرحسین دانشگاه تهران 
393 فضل ارثی احسان دانشگاه فردوسی مشهد 
394 فضلعلی محمود دانشگاه شهید بهشتی 
395 فغانی فرهاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
396 فلاح پور مجتبیبهزاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران 
397 فیضی اصغر دانشگاه دامغان 
398 فیضی درخشی محمدرضا دانشگاه تبریز 
399 فیلی هشام پردیس دانشکده‌های فنی تهران 
400 قادری فواد دانشگاه برمن 
401 قاسم آقایی ناصر دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان 
402 قاسم ثانی غلامرضا دانشگاه صنعتی شریف 
403 قاسم زاده محمد دانشگاه یزد 
404 قاسم زاده محمد دانشگاه یزد
405 قاسمی حسن دانشگاه تهران 
406 قاسمی فرناز پژوهشگاه علوم شناختی 
407 قاسمی مهدیه دانشگاه نیشابور 
408 قاسمیان یزدی محمد حسن دانشگاه تربیت مدرس 
409 قاضی زاده مصطفی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
410 قانعی یخدان حسین دانشگاه یزد 
411 قائم مقامی شاهرخ دانشگاه صنعتی شریف 
412 قائمی بافقی عباس دانشگاه فردوسی مشهد گروه کامپوتر 
413 قدس وحید دانشگاه آزاد اسلامی ?
414 قرایی حسین مرکز تحقیقات مخابرات ایران 
415 قطعی مهدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
416 قمری ادیان مهدی دانشگاه زنجان 
417 قیومی مسعود دانشگاه آزاد برلین
418 کارگری مهرداد دانشگاه تربیت مدرس 
419 کاشی سعید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
420 کاظمی کامران دانشگاه صنعتی شیراز 
421 کاظمی تبار سیدجواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
422 کاهانی محسن دانشگاه فردوسی مشهد 
423 کبروی حمیدرضا دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد 
424 کبودیان سیدجهانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه 
425 کبیری پیمان دانشگاه علم و صنعت ایران 
426 کرباسی سهیلا دانشگاه گلستان 
427 کرباسی سیدمحمد شرکت زعیم 
428 کرباسی سیدمهدیکرباسی دانشگاه یزد 
429 کریمی عباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
430 کریمی دوستان غلامحسین دانشگاه تهران 
431 کریمی گوارشکی محمدحسین دانشگاه مالک اشتر 
432 کریمیان علیرضا دانشگاه اصفهان 
433 کسایی شهره دانشگاه صنعتی شریف 
434 کشاورز احمد دانشگاه خلیج فارس 
435 کشاورز هنگامه دانشگاه سیستان و بلوچستان 
436 کلانتری محمد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 
437 کمالی عباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا 
438 کماندار مهدی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
439 کنگاوری محمدرضا دانشگاه علم و صنعت ایران
440 کوثری امیررضا دانشگاه تهران 
441 کوچاری عباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
442 کوشا حمیدرضا دانشگاه فردوسی مشهد 
443 کهایی محمدحسین دانشگاه علم و صنعت ایران 
444 کیوان پور محمدرضا دانشگاه الزهرا 
445 کیوان راد محمدحسین دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
446 گراوانچی زاده مسعود دانشگاه تبریز_ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
447 گرایلو هادی دانشگاه شاهرود 
448 گردشی محمود دانشگاه امام حسین ع 
449 گنجه فر سهیل دانشگاه بوعلی سینا همدان 
450 گودرزی علیرضا دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 
451 گودرزی محمدمحسن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
452 گویا علی دانشگاه تربیت مدرس 
453 لرستانی علی دانشگاه رازی کرمانشاه 
454 لشکری امیراحسان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
455 لطیف علیمحمد دانشگاه یزد 
456 ماروسی علی دانشگاه تربت حیدریه 
457 مالکی علی دانشگاه سمنان 
458 متین‌فر احمدرضا دانشگاه امام حسین ع 
459 مجللی حامد دانشگاه گیلان 
460 محامد پور پروفسورکمال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
461 محسنی حدیث دانشگاه شهید باهنر کرمان 
462 محلوجی علی دانشگاه تربیت مدرس 
463 محمد رحمتی محمد دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
464 محمد زاده ناصر دانشگاه شاهد 
465 محمدخانی غلامرضا مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب 
466 محمدزاده محمد دانشکده مخابرات 
467 محمدزاده اصل بابک دانشگاه تربیت مدرس 
468 محمدی عباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
469 محمدی عبدالرضا دانشگاه بجنورد 
470 محمدی مجید دانشگاه شهید بهشتی 
471 محمدیان آقایامین دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
472 محمودزاده مهدی پیکاردی فرانسه 
473 محمودی علیمراد دانشگاه شهید چمران 
474 محمودی فریبرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
475 مختاری پروفسورمنیره دانشگاه تربیت مدرس 
476 مدرس هاشمی سیدمحمود دانشگاه صنعتی اصفهان 
477 مدنی محمدحسین دانشگاه مالک اشتر 
478 مدیری ناصر  دانشگاه امام حسین ع و دانشکاه آزاد زنجان
479 مراتب حمیدرضا دانشگاه اصفهان 
480 مرادی پرهام دانشگاه کردستان 
481 مرادی محمدحسن دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
482 مرتضوی سعیداله دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز 
483 مروستی فرخ دانشگاه صنعتی شریف 
484 مروی حسین دانشگاه صنعتی شاهرود 
485 مریم محبی مریم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
486 مزینی ناصر دانشگاه علم و صنعت ایران 
487 مسعودی حسن دانشگاه شهید چمران اهواز 
488 مشایخی هدی دانشگاه صنعتی شریف 
489 مشکی محسن دانشگاه علم و صنعت ایران 
490 مصلح محمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول  
491 مصلی نژاد علی دانشگاه شهید بهشتی 
492 مطیع نصر آبادی علی دانشگاه شاهد 
493 مظفری سعید دانشگاه سمنان 
494 مظفری تازه کند بهزاد دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی برق و کامپوتر 
495 معقولی کیوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
496 معلم پیمان دانشگاه صنعتی اصفهان 
497 معین محمد مرکز تحقیقات مخابرات 
498 مقدادی مجید دانشگاه زنجان 
499 مقدم چرکری نصرا... دانشگاه تربیت مدرس 
500 مقصودی یاسر دانشگاه خواجه نصیر 
501 مقیمی سحر دانشگاه فردوسی مشهد 
502 ملا حمید دانشگاه اصفهان 
503 منتظر غلامعلی دانشگاه تربیت مدرس 
504 منتظری کردی حسین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
505 منجمی امیرحسن دانشگاه صنعتی اصفهان 
506 منشئی محمدحسن دانشگاه صنعتی اصفهان 
507 منصفی رضا دانشگاه فردوسی مشهد 
508 منصوری محمد دانشگاه علوم تحقیقات و دانشگاه شاهد 
509 منصوری نیلوفر دانشگاه بوعلی سینا - همدان 
510 منصوری یدالله فرهنگستان زبان فارسی 
511 منصوری زاده محرم دانشگاه بوعلی سینا - همدان 
512 منظوری محمدتقی دانشگاه صنعتی شریف 
513 منهاج محمدباقر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
514 موتمنی همایون موسسه یا دانشگاه؟ 
515 موسوی سیدرسول دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
516 موسوی راد جلال دانشگاه کاشان 
517 موسوی نیا میرجوادا دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تبریز 
518 موسوی‌نیا امیر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
519 مولا دوست حسن دانشگاه علوم پزشکی.گیلان 
520 مولایی زاده سیدهفاطمه دانشگاه صنعتی جندی شاپور 
521 مومنی مریم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
522 مهاجرزاده امیرحسین دانشگاه فردوسی مشهد 
523 مهاجرزاده دانشگاه فردوسی مشهد
524 مهاجری جواد دانشگاه صنعتی شریف 
525 مهدوی مهرگان  دانشگاه گیلان _دانشکده فنی
526 مهرشاد ناصر دانشگاه بیرجند 
527 مهرعلیان محمدامین
528 مهری علی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
529 مهنام امین دانشگاه صنعتی اصفهان 
530 میر حسینی سیدمهدی دانشگاه پیام نور استان مازندران 
531 میر کمالی سیدسعید دانشگاه پیام نور واحد بابل 
532 میران بیگی محمدحسین دانشگاه تربیت مدرس 
533 میرحسنی سیدمصطفی پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته خواجه نصیر 
534 میرروشندل سیدابوالقاسم دانشکده فنی دانشگاه گیلان 
535 میرزاپور فردین دانشگاه صدرا 
536 میرزاکوچکی ستار دانشگاه علم و صنعت ایران
537 میرزایی عبدالرضا دانشگاه صنعتی اصفهان 
538 میرقدری عبدالرسول دانشگاه امام حسین ع 
539 میریان حسین آبادی مریمالسادات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تهران 
540 میکائیلی محمد دانشگاه شاهد 
541 میمنی حمیدرضا دانشگاه شهید رجایی 
542 مینایی بهروز دانشگاه علم و صنعت ایران
543 نادر نژاد احسان گروه مهندسی فوتونیک برنامه نویسی و ویس
544 نادری حسن دانشگاه علم و صنعت ایران 
545 نادری شقایق دانشگاه تربیت مدرس 
546 نادری دهکردی محمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 
547 نادری فر دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان 
548 ناصرشریف بابک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی 
549 نامجو احسان دانشگاه شهید چمران اهواز 
550 نایبی محمدمهدی دانشگاه صنعتی شریف 
551 نبوی کاریزی سیدحسن مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد 
552 نجات پیش کناری حسین دانشگاه صنعتی شریف 
553 نجار اعرابی بابک دانشگاه تهران 
554 نجفی محسن دانشگاه صنعتی اراک 
555 نحوی منوچهر دانشگاه گیلان،دانشکده فنی،گروه مهندسی برق، 
556 ندیمی محمدحسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 
557 نژادقلی ایثار موسسه یا دانشگاه؟ 
558 نصیرایی مقدم عباس دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
559 نصیری محمد دانشگاه بوعلی سینا - همدان 
560 نصیری محمد دانشگاه بیرجند 
561 نصیری مهدی دانشگاه علم و صنعت ایران
562 نظارات امین دانشگاه پیام نور یزد 
563 نظام آبادی پور حسین دانشگاه شهید باهنر کرمان 
564 نعمت بخش محمدعلی دانشگاه صنعتی اصفهان_دانشکده مهندسی کامپیوتر
565 نعمتی مجید دانشگاه شهید باهنر کرمان 
566 نغزگوی کهن مهرداد دانشگاه بوعلی همدان
567 نقش نیل چی احمدرضا دانشگاه صنعتی اصفهان 
568 نکویی محمدعلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
569 نوروزی بنیامین دانشگاه علم و صنعت ایران 
570 نوشیار مهدی دانشگاه محقق اردبیلی 
571 نیارکی اصلی راهبه دانشگاه گیلان 
572 نیک انجام امین دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
573 نیک روان مهران دانشگاه شاهد 
574 نیک صفت سلمان دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
575 نیک نفس علیاکبر موسسه یا دانشگاه؟ 
576 وثوقی وحدت بیژن دانشگاه صنعتی شریف 
577 وحدت نژاد حامد دانشگاه بیرجند 
578 وزیرنژاد بهرام دانشگاه صنعتی شریف 
579 ولی منصور دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
580 ویسی هادی دانشگاه تهران 
581 هاشم زاده مهدی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
582 هاشمی ستار دانشگاه شیراز 
583 هاشمی محمودرضا دانشگاه تهران 
584 هاونگی رمضان دانشگاه بیرجند 
585 هراتی احد دانشگاه فردوسی مشهد 
586 هل فروش محمد صادق دانشگاه شیراز 
587 همایون‌پور محمدمهدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
588 هندسی فرامرز دانشگاه صنعتی اصفهان 
589 هوری هوتن دانشگاه آخن آلمان 
590 یثربی سیداحسان دانشگاه عالی تربت حیدریه 
591 یعقوبی مهدی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد 
592 یغمایی فرزین دانشگاه سمنان 
593 یکرنگی محمد هیأت علمی دانشگاه تهران 
594 یوسفی صالح دانشگاه علم و صنعت ایران

دفعات مشاهده: 12937 بار   |   دفعات چاپ: 1608 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.