شیوه‌نامه 1 واژگان IT

آگهی پس نما

نوعی آگهی که در پشت صفحه وب قرا رمی گیرد و به محض خروج کاربر از صفحه ، پیش روی کاربر ، ظاهر می شود.

pop-underadvertisement

ابرمتن

متنی که شامل ابر پیوندهاست و به کاربر اجازه می دهد به سادگی از متنی به متن دیگربرود .

hypertext

ارتباطات داده ای

ارسال و دریافت داده ها که غالباً شامل عملیاتی چون رمزبندی و رمزگشایی و اعتبار سنجی است.

data communications

ارتباط داده ای

 گونه ای از ارتباطات که با انتقال داده ها صورت می گیرد .

data communication

ارسال

فرمانی برای فرستادن پیام نگار تازه .

send

ارسالی

 مکانی برای نگهداری پیام نگارهایی که قرار است فرستاده شود .

outbox

ازنو

یکی از گزینه های نوار انتخاب (menu bar) که باعث تکرار آخرین فرمان اجرا شده می شود .

redo

استاندارد رمزبندی داده ها

الگوریتمی برای رمزبندی یا رمزگشایی داده ها با استفاده از جدول رمز 64 بیتی

data encryption standard ,DES

 رمز

رمزی برای شناساندن کاربر به سیستم رایانه ای تا کاربر بتواند به سیستم دستیابی داشته باشد .

password

اکتشاف داده ها

فرایند جستجو و تحلیل مقدماتی یک دادگان برای تعیین محتوای اطلاعاتی آن .

data exploration

امضای الکترونیکی

رمزی متشکل از ترکیبی از نویسه ها که برای احراز هویت فرستنده پیام در مبادلات الکترونیکی به کار می رود .

electronic signature

انتقال داده ها

 جابه جایی داده ها در میان رایانه ها یا در سطح یک شبکه مخابراتی .

data transmission

ایست

 یکی از گزینه های نوار ابزار (tool bar) که برای متوقف کردن عمل در حال انجام به کار می رود .

stop

باز آوردن

 1- تکرار کردن یک عمل که در نهایت منجر به بازسازی یا احیای ویژگیهای آن می شود
 2- کپی کردن اطلاعات از یک رسانه ذخیره سازی در همان رسانه .

refresh

بازپیکر بندی

 تکرار فرایند پیکر بندی .

 reconfiguration

بازکردن

 یکی از زیر گزینه های پرونده که برای گشودن پرونده موجود به کار می رود .

 open

با واسط ، بامیانا

 مجموعه ای که مجهز به یک میانا برای ایجاد ارتباط با محیط بیرون باشد .

interfaced

ببر و بچسبان

 جدا کردن یک شی ء یا مطلب از یک جا و قرار دادن آن در جای دیگر .

 cutand paste

بخش بندی داده ها

تقسیم مجموعه ای از داده ها به چند زیر مجموعه برای اعمال فرایند های خاص روی آنها .

 data sectioning

برخط

 وضعیت یا حالت وصل بودن به رایانه مرکزی .

 on – line

بردار و بچسبان

 رونوشت برداشتن از شیئی یا مطلبی از یک جا و قرار دادن آن در جای دیگر .

 copy and paste

برش ، بریدن

جدا کردن قطعه ای از متن یا نگاره برای حذف یا جا به جایی آن .

 cut

برنما

نوعی آگهی که معمولاً به صورت مستطیل ثابتی در جاهای معینی از صفحه وب نمایان می شود .

 banner

برون برد

 یکی از زیر گزینه های پرونده که برای ارسال یک پرونده همراه با تغییر قالب از نرم افزار جاری به نرم افزاری دیگر به کار می رود .

export

برگردانی داده ها

 تغییر رمزبندی داده ها از صورتی به صورت دیگر .

data conversion

برو

 یکی از گزینه های نوار ابزار (tool bar) که دستور رفتن به نشانی تعیین شده را می دهد.

 go

برون خط

 وضعیت قطع ارتباط از رایانه مرکزی.

 off – line

برون نت

 تعدادی درون نت به هم پیوسته که معمولاً از نظر موضوع سنخیت دارند.

extranet

بزرگراه اطلاعاتی

مسیر عمده تبادل اطلاعات میان سامانه های مختلف ، معمولا در اینترنت ، با سرعت بالا .

 information highway

بستک

 زیر مجموعه ای از یک پیام کامل که با شناسایی آن می توان مسیر پیام را مشخص کرد.

 packet , datagram

بستن

 یکی از زیر گزینه های پرونده که برای پایان دادن به کار با پرونده جاری به کار می رود .

 close

بسته

 مجموعه ای از برنامه های معین برای دستیابی به هدف ویژه .

package

بیشینه سازی

 عمل بیشینه کردن .

maximization

بیشینه کردن

 تبدیل اندازه پنجره به بزرگترین حد آن ، که معمولا تمام پرده را در بر می گیرد .

 maximize

پایگاه

 جایی که تعدادی رایانه در کنار یکدیگر مورد استفاده کاربران قرار می گیرد .

 site

پردازش برخط

 حالتی از پردازش که در آن خط ارتباطی بین کاربر و سامانه وصل باشد .

 on-line processing

پردازش برون خط

 حالتی از پردازش که در آن خط ارتباطی بین کاربر و سامانه قطع باشد .

 off-line processing

پردازش دسته ای

 پردازش یکجای گروهی از داده ها به جای پردازش تک تک آنها

 batch processing

پردازش فرمان

 پذیرش و کار کردن با فرمانها در تمامی خطوط فرمان .

 command processing

پرونده داده ها

 پرونده ای حاوی داده های معین در قالب متن یا اعداد یا تصاویر نگاره ای .

 data file

پرونده دسته ای

 پرونده ای حاوی فهرستی از فرمانهای سیستم عامل که پشت سر هم و به ترتیب اجرا می شوند .

 batch file

پشتیبان ، پشتیبانی گرفتن

 تهیه نسخه ای از داده ها برای استفاده در مواردی که نسخه اصلی آسیب دیده باشد .

 back up

پنجره

 محدوده ای مستطیل شکل در پرده که نماینده کار معینی است .

 window

پنجره بندی

 تقسیم یک صفحه به مجموعه ای از پنجره ها .

 windowing

پوشیده خوانی داده ها، پوشیده خوانی،واپوشیده سازی1

فرایند تبدیل داده های درهم و پوشیده به داده های روشن .

data deciphering , deciphering

پوشیده خوانی شده ، واپوشیده

ویژگی آنچه تحت فرایند پوشیده خوانی قرار گرفته باشد .

deciphered

پوشیده ساختن

مغشوش کردن و درهم کردن داده ها یا تبدیل آنها به رمز به نحوی که معنای داده برای گیرنده غیر مجاز قابل درک نباشد .

encipher

پیام ساز

منشاء اصلی تولید یا مبداء ارسال داده پیام .

originator

پیشکار1

کارسازی که بین کارخواه و کارساز اصلی قرار می گیرد و وظیفه آن تسریع ، تسهیل و محدود کردن دستیابی به برخی پرونده ها یا پایگاههاست .

proxy server , proxy

پیش نویس

  نامه ای که پیش از ارسال آماده شده باشد ، مجازا ، محل نگهداری آنها .

draft

پیکربندی

مجموعه واحدهای سخت افزاری یا برنامه های نرم افزاری خاصی که سیستم رایانه ای را تشکیل می دهد .

configuration

پیکربندی شده

  وضعیت یک سامانه پس از پیکربندی .

configured

پیوست

پرونده ای که به همراه پیام نگار فرستاده یا دریافت می شود .

attachment

پیوند

مسیر یا مجرای ارتباط دهنده دو جزء نرم افزار یا سخت افزاری .

link

پیوند دادن

ارتباط دادن دو جزء نرم افزاری یا سخت افزاری .

link

پیوند ده

عامل یا عنصر یا جزئی که وظیفه پیونددهی را به عهده دارد .

linker

پیوند دهی

فرایند یا عمل ارتباط دادن دو جزء نرم افزاری یا سخت افزاری .

linking

پیوندی

1- عنصر یا جزئی که پیوند در آن رخ داده باشد 2- حالت ایجاد شده پس از پیوند

linkage

پیش نمای چاپ

یکی از زیر گزینه های پرونده که عین صفحه چاپی را پیش از چاپ در معرض دید کاربر می گذارد .

print preview

تجهیزات ارتباط داده ای

تجهیزاتی در شبکه ارتباطی که ارسال و دریافت داده ها را ممکن می سازد .

data communication equipment

تحلیل داده ها

فرایند به کار بستن سامانمند روشها و فنون آماری و منطقی برای توصیف و خلاصه سازی و مقایسه داده ها .

data analysis

تفسیر

فرایند ترجمه و اجرای خط به خط (یک خط در هر مرحله ) گزاره های زبان مبداء .

interpretation

تقلب رایانه ای

هر نوع دستکاری در سامانه های رایانه ای برای سوء استفاده یا فریبکاری .

computer fraud

تلفن اینترنتی

مبحث و دانش و فن برقراری تماس تلفنی از طریق اینترنت .

internet telephony

تمام پرده

اندازه ای از پنجره که کل پرده را اشغال کرده باشد .

full screen

ثبت

فرایند ذخیره سازی اطلاعات مربوط به رویدادهای یک شبکه همراه با ثبت جزئیات آن برای روشن شدن جزئیات فعالیتهای یک سامانه .

logging

ثبت کردن

ثبت فعالیتهای یک رایانه یا کاربر برای استفاده مدیریت سیستم .

log

ثبت نام دامنه

فرایند تخصیص نام دامنه ای جدید و خاص به مالک یا خریدار .

domain name registration

جاری سازی داده

انتقال داده های دوگانی به صورت زنجیره ای پیوسته .

data streaming

جانمایی صفحه کلید

  تعیین جایگاه کلید حروف و نشانه ها روی صفحه کلید .

keyboard layout

جریان داده

زنجیره ای پیوسته از داده های دوگانی در حال انتقال .

data stream

جست و جوگر

کسی که عمل جست و جو را ، به ویژه در محیط وب ، انجام می دهد .

searcher

جویشگر

نرم افزاری برای جست و جو در محیطهایی مانند اینترنت که در آنها حجم داده ها بسیار زیاد است .

search engine

جهان وب

یکی از محیط های خدماتی اینترنت که امکانات چند رسانه ای برای دستیابی به اطلاعات را در اختیار کاربر قرار می دهد .

world wide web,www

چاپ ، چاپ کردن

یکی از زیر گزینه های پرونده که برای چاپ پرونده مورد نظر به کار می رود .  

print

چکیده سازی داده ها

کاهش پهنای باند و هزینه و زمان و شمار عناصر داده ای برای ایجاد و ارسال و ذخیره سازی ، بدون از دست دادن اطلاعات اصلی که با از میان بردن حشو و زوائد یا استفاده از رمزگذاری ویژه انجام می شود .

data compaction

حفاظت داده ها

محافظت از اطلاعات سامانه در برابر دستیابی غیر مجاز به داده ها و تغییر عمدی یا سهوی آنها به دلیل خطاهای کاربری و خرابیهای رایانه ای .

data protection,data safe keeping

حفظ ، حفظ کردن

یکی از زیر گزینه های پرونده که برای ذخیره کردن شکل موجود پرونده همراه با تغییر نام یا جای آن در حافظه به کار می رود .

save

حفظ با نام

یکی از زیر گزینه های پرونده که برای ذخیره کردن شکل موجود پرونده همراه با تغییر نام یا جای آن در حافظه به کار می رود .

save as

خوشه بندی داده ها

دسته بندی مجموعه ای از داده ها براساس روابط آنها .

data clustering

دادگان

مجموعه ای از داده های ذخیره شده تحت کنترل یک مدیریت متمرکز که معمولا مورد استفاده چندین کاربر به طور هم زمان و اشتراکی باشد .

database,DB

دادگان منتشر شده

دادگانی که اطلاعات به دست آمده از آن با استفاده از نشر رومیزی با فناوری اینترنت و با هدف تولید گزارش در اختیار عموم قرار گرفته باشد .

published database

داده ، داده ها

اعداد و متن و مانند آن که می توان آنها را به شکل خاصی مرتب کرد تا امکان ذخیره سازی و پردازش آنها به وسیله رایانه فراهم شود .

data

داده انبار

مجموعه ای از نرم افزارها که برای گردآوری و پیرایش و تبدیل و ذخیره سازی داده ها با هدف تحلیل اطلاعات سازمان دهی شده باشد .

data warehouse

داده بان

مسئول گردآوری و نگهداری داده ه

data custodian

داده بانی

مسئولیت گردآوری و نگهداری داده ها .

data custodianship

داده پیام

هر نوع پیام که به شکل داده های رقمی با وسایل الکترونیکی یا نوری یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می شود.

data message

داده پیرایی

فرایند تصحیح خطاهای داده ای در مجموعه ای از داده ها ، برای بالا بردن کیفیت داده ها با توجه به اهداف خاص .

data cleansing

داده روشن

نسخه ای از پیام یا داده که علاوه بر طرفهای مجاز برای کاربران دیگر نیز مفهوم باشد .

clear data

داده زایی

  فرایندی که در آن ، داده ها براساس مجموعه ای از خصوصیات از پیش تعریف شده تولید شوند .

data generation

داده شار

جا به جایی داده ها از نقطه ای در یک مجموعه اطلاعاتی به نقطه ای دیگر .

data flow

داده کاوی

استخراج اطلاعات با الگوهای خاص ، از حجم زیادی از داده های ذخیره شده .

data mining

داده گاه1

دادگانی که برای نگهداری مجموعه هایی مختصر از داده ها طراحی شده باشد تا مدیران بتوانند آنها را بازیابی و تحلیل کنند .

data mart

داده نامه

مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات مربوط به تعریف و ساختار و کاربرد داده ها در یک سامانه .

data dictionary

داده های استخراجی

داده هایی خاص که از یک پرونده داده ای جدا و بیرون کشیده شده باشد .

extracted data

داده های باز نموده

داده های ارائه شده در قالبهایی چون نمودار و جدول و اعداد .

represented data

داده های برگردان شده

داده هایی که رمزبندی آنها از صورتی به صورت دیگر تغییر یافته باشد .

converted data

داده های پیراسته

داده هایی که خطاهای آنها تصحیح و کیفیت آنها با توجه به اهداف خاص بالا برده شده باشد .

cleansed data

داده های چکیده

داده هایی که تحت فرایند چکیده سازی قرار گرفته باشند .

compact data

داده های حفاظت شده

اطلاعاتی در یک سامانه که در برابر دستیابی غیر مجاز به داده ها و تغییر عمدی یا سهوی آنها به طور ناخواسته یا به دلیل خطاهای کاربری و خرابیهای رایانه ای محافظت شده باشد .

protected data

داده های خوشه بندی شده

داده هایی که براساس روابط بین آنها دسته بندی شده باشند .

clustered data

داده های دیداری سازی شده ، داده های دیداری

اطلاعات عددی و متنی که به قالب نگاره ای تبدیل شده باشد .

Visualized data

داده های ردگیری شده

داده هایی که دریافت و در جایی دیگر به کار گرفته یا نمایش داده شده باشد .

tracked data

داده های رده بندی شده

مجموعه ای از داده ها که براساس ویژگیهایشان دسته بندی شده باشند .

classified data

داده های رسانده

داده هایی که از جایی به جای دیگر منتقل شده باشد .

transferred data

داده های رمزبندی شده

داده های تغییر داده شده ای که برای اشخاص یا طرفهای غیر مجاز مفهوم نباشد .

encrypted data

داده های شخصی

داده های متعلق به شخص حقیقی مشخص و معین .

private data,personal data

داده های فشرده

داده هایی که با رمزبندی به روشی خاص فضای کمتری را به خود اختصاص دهند .

compressed data

داده های گرداوری شده

داده هایی که از منابع متفاوت و پراکنده جمع آوری شده باشد .

collected data

داده های گروبندی شده

مجموعه ای از داده ها که بر اساس کاربرد و کارکردشان دسته بندی شده باشد .

grouped data

داده های وارد شده

داده هایی که به یک سامانه اطلاعاتی وارد شده باشد.

entered data

داده پوشیده

داده ای روشن که تبدیل به رمز شده باشد و معنای آن برای گیرنده غیر مجاز قابل درک نباشد .

enciphered data

درگاه

وب گاهی که به طور عمده راه ورود به پایگاه های دیگر را فراهم سازد .

portal

درون برد

یکی از زیر گزینه های پرونده که برای آوردن یک پرونده همراه با تغییر قالب از نرم افزاری دیگر به درون نرم افزار جاری به کار می رود .

import

درون نت

شبکه ای که خدمات مشابه خدمات اینترنت را در داخل یک سازمان فراهم می کند ، درون نت ممکن است به اینترنت نیز متصل باشد .

intranet

دریافت

فرمانی برای دریافت پیام نگارهای تازه .

receive

دریافتی

مکانی که پیام نگارهای رسیده در آن نگهداری می شود .

inbox

دسته

چند برنامه یا فرمان که به صورت یک گروه پردازش شود .

batch

دور آموزی

نوعی نظام آموزشی که در آن آموزش به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود .

tele-education

دورکاری

هر نوع کاری که خارج از محیط کار اصلی انجام شود و در طی آن ارتباط کارمند و کارفرما ، از طریق اینترنت و از راه دور فراهم شود .

telework

رتبه بندی داده ها

مشخص کردن رتبه یک یک داده ها براساس اهمیت نسبی آنها در یک زیر مجموعه معین .

data ranking

رخنه کردن

دست یافتن غیر مجاز به داده ها در رایانه ، معمولا به قصد تخریب یا سوء استفاده .

hack

رخنه گر

کسی که از رایانه برای دستیابی غیر مجاز به داده ها و معمولا به قصد تخریب ، بهره می گیرد ، این واژه ابتدا به معنی کاربر جدی و مشتاق رایانه به کار می رفت .

hacker

رخنه گری

عمل استفاده از رایانه برای دستیابی غیرمجاز به داده ها و معمولا به قصد تخریب یا سوء استفاده ، به ویژه در شبکه ها .

hacking

ردگیری داده ها

فرایند دریافت یا به کارگیری داده ها یا نمایش آنها در جایی دیگر .

data tracking

رده بندی داده ها

برنامه ای برای دسته بندی مجموعه ای از داده ها براساس ویژگیهای آنها .

data classifier

رساننده خدمات کاربری ، رخک

کار ساز مستقلی که توزیع و مدیریت نرم افزاری را بر عهده دارد .

Application Service Provider , ASP

رساننده سرویس اینترنتی ، رسا

سازمان یا شرکتی که دسترسی به خدمات اینترنتی را برای کاربران رایانه فراهم می سازد .

Internet Service Provider , ISP

رمز ، شناسه ، کد

آرایش نمادین داده ها یا دستورالعملها در یک برنامه رایانه ای .

code

رمزبندی

فرایند تغییر دهی اطلاعات به صورتی که برای اشخاص یا طرفهای غیر مجاز نامفهوم باشد .

encryption

رمز بندی داده ها

فرایندی که در آن ، داده ها به دلایل امنیتی رمزبندی شوند .

data encryption

رمز بندی شده

ویژگی اطلاعاتی که به صورت تغییر داده شده باشد که برای اشخاص یا طرفهای غیر مجاز مفهوم نباشد .

encrypted

رمزبندی کردن

تغییر دادن اطلاعات به نحوی که برای اشخاص یا طرفهای غیرمجاز نامفهوم باشد .

encrypt

رمز شناختی

مربوط به رمز شناسی .

cryptological

رمزشناس

متخصص علم رمزشناسی .

cryptologist

رمزشناسی

شاخه ای از دانش که به تبادل اطلاعات و ارتباطات محرمانه در شبکه های رایانه ای می پردازد .

cryptology

رمزگشایی داده ها ، رمزگشایی

فرایند تبدیل داده های رمزبندی شده به داده های روشن .

data decryption , decryption

رمزگشایی شده

ویژگی اطلاعات یا داده های رمزبندی شده ای که به اطلاعات یا داده های روشن تبدیل شده باشند .

decrypted

رمزگشایی کردن

تبدیل کردن داده های رمزبندی شده به داده های روشن .

decrypt

رمزنگار

فرد رمزگشای ماهر در تحلیل کدها و رمزنگاشتها .

cryptographer

رمزنگاری

فرایند تبدیل اطلاعات به الگوریتمی خاص برای جلوگیری از افشای آن .

cryptography

رمزنگاشت

پیامی که به صورت محرمانه و مخفی درآمده باشد .

cryptogram

روش امن

روشی برای ایجاد ایمنی در تبادل داده ها .

secure method

رونوشت برداشتن ، رونوشت

قرار دادن قطعه ای از متن یا نگاره در حافظه موقت برای استفاده در مکانی دیگر .

copy

رونوشت محرمانه

نسخه دیگری از پیام نگار که برای شخص دیگری غیر از گیرنده اصلی فرستاده می شود ، بی آنکه گیرنده اصلی آگاه شود .

blind carbon copy , bcc

رهیاب

ابزاری ، معمولا رایانه ای اختصاصی که ، برای پیوند دادن دو شبکه به کار می رود ، بسته (packet) های داده ها را دریافت و مقصد آنها را مشخص می کند و آنها را به شبکه ای که برایشان در نظر گرفته شده است ، منتقل می سازد .

router

زبان همگذاری

زبان برنامه نویسی سطح پایین و نمادین که در آن دستورها با اسامی کوتاه و یاد آور (mnemonic) نوشته می شود .

assembly language

زیرساخت

مجموعه عناصر پایه ای لازم برای انجام یک فعالیت یا ایجاد یک سیستم .

infrastructure

زیرساختی

مربوط به زیر ساخت .

infrastructural

ساختار داده ها

1- مجموعه ای از عناصر یا اقلام داده ای (data element) که حکم یک واحد را داشته باشد . 2- آرایش منطقی داده ها به نحوی که بتوان از آنها برای مدیریت داده ها در یک سامانه استفاده کرد .

data structure

سامانه مدیریت دادگان ، سامد

سامانه ای برای پشتیبانی از ایجاد و دستیابی ونگهداری و کنترل دادگان و تسهیل اجرای برنامه های کاربردی با بهره گیری از داده های این دادگان .

database management system , DBMS

سرپرست دادگان

متخصصی دارای دانش کامل در مدیریت و طراحی و بهینه سازی و فعال سازی دادگان .

database administrator

سرپرست داده ها

شخص یا برنامه ای که وظایف مربوط به گردآوری و درونداد و ذخیره سازی و پردازش داده ها در سامانه اطلاعات یک سازمان را برعهده داشته باشد .

data administrator

سرپرستی دادگان

وظیفه یا مسئولیتی که سرپرست دادگان برعهده دارد .

database administration

سرپرستی داده ها

انجام وظایف مربوط به گردآوری و درونداد و ذخیره سازی و پردازش داده ها در سامانه اطلاعات یک سازمان .

data administration

سیستم اطلاعاتی

سامانه رایانه ای برای جمع آوری و سازماندهی و تولید و ذخیره و بازیابی و اشاعه اطلاعات .

information system

سیستم اطلاعاتی امن

سامانه ای اطلاعاتی که در برابر سوء استفاده و نفوذ ، محفوظ و دارای سطح معقولی از قابلیت دسترسی باشد .

secure information system

شبکه ارتباط داده ای

شبکه ای جهانی که امکان انتقال سریع و به صرفه پیغامها و اطلاعات الکترونیکی را به کاربران می دهد .

data communication network

شناسه کاربر

شناسه ای که با آن کاربر به سیستم رایانه ای معرفی می شود .

user ID

صفحه وب

صفحه ابرمتنی که با نشانی خاص در اینترنت ارائه شود .

web page

فراداده

مجموعه گسترده ای از اطلاعات در باره چگونگی توصیف و کاربرد داده ها .

metadata

فشرده سازی داده ها

روشی برای رمزبندی داده ها به نحوی که داده ها فضای کمتری به خود اختصاص دهند .

data compression

فناوری اطلاعات ، فا

, اصطلاح عام ناظر بر تمام فنونی که در آنها از رایانه و فناوری ارتباطات برای ایجاد ، ذخیره سازی ، نمایش ، تبادل و مدیریت اطلاعات استفاده می شود .

IT information technology

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فاتا

مجموعه فعالیتهای مرتبط با مخابرات و اطلاعات که در آن فناوری پردازش اطلاعات نقش یاری دهنده در تحقق اهداف مخابراتی دارد .

information and communication technology , ICT

فهرست پیوندی

فهرستی از اقلام داده ای که هریک از آنها دارای شناسه ای برای تعیین جای هر قلم داده در فهرست باشد .

linked list

قاپ بی نام

قاپی عمومی که امکان دسترسی به ان برای همگان یکسان باشد .

anonymous FTP

قاپ کردن

انتقال رایانه ای یک پرونده با قرارداد انتقال پرونده .

file transfer protocol , FTP

قاپگاه

وب گاهی که به عنوان بستر قاپ از آن استفاده شود .

FTP site

قالب

ساختار تعریف شده برای ذخیره سازی یا پردازش داده ها .

format

قالب بندی

سازمان دهی اطلاعات مطابق با مشخصات از پیش تعیین شده و معمولا برای پردازش رایانه ای .

formatting

قالب متنی

قالبی که در آن داده ها با نویسه های الفبایی عددی و معمولا به صورت واژه و جمله و بند ارائه می شوند.

text format

قرارداد انتقال پرونده ، قاپ

قراردادی برای انتقال پرونده از رایانه ای به رایانه دیگر در شبکه های رایانه ای .

File transfer protocol , FTP

کاربر

استفاده کننده از رایانه .

user

کاربرپسند

ویژگی نرم افزار یا سخت افزاری که کار کردن با آن یادگیری استفاده از آن ، برای کاربران تازه کار یا بی تجربه ، ساده و آسان باشد .

user – friendly

کارخواه – کارساز

سیستمی که در آن کارخواه درخواستی برای کارساز می فرستد و کارساز آن درخواست را پردازش می کند و نتیجه را به کارخواه باز می گرداند .

client-server

کارساز دادگان ، کارداد

رایانه ای کارساز که به امور مربوط به ارتباط مداوم با دیسک یا نوارخانه داده ها می پردازد .

database server

کاشف داده ها

برنامه ای که یک دادگان را جست و جو و تحلیل مقدماتی کند تا محتوای اطلاعاتی آن تعیین و معمولا دیداری سازی شود .

data explorer

کدبند

شخص یا برنامه یا نرم افزار یا دستگاه تبدیل اطلاعات به صورتی دیگر و براساس رمزگذاری معین .

encoder , coder

کد پوشیده

کدی که تبدیل به رمز شده باشد و معنای آن برای گیرنده غیر مجاز قابل درک نباشد .

enciphered code

کد گذار

وضع کننده قواعدی برای انطباق عناصری از یک مجموعه بر عناصری از مجموعه دیگر و معمولا با تناظر یک به یک .

coder


دفعات مشاهده: 7607 بار   |   دفعات چاپ: 657 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.