- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه

دکتر سیدمحمّد احدی: دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دکتر احمد اکبری: دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر فرشاد الماس گنج: دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دکتر محمود بی جن خان: دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سیدعلی سیدصالحی: دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر جواد شیخ‌­زادگان: استاد دانشگاه امام باقر(ع)
دکتر حسین صامتی: استادیار دانشگاه صنعتی شریف
 

دکتر محمّد حسن قاسمیان: استاد دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر محمّدمهدی نایبی: استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد مهدی همایون­پور: دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر بهروز مینایی بیدگلی: دانشیار دانشگاه علم و صنعت

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jsdp.rcisp.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب