- شناسنامه
شناسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 

نام نشریه: « پردازش علایم و داده‌ها»

زمینۀ فعالیت: فنّی و مهندسی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی

مؤسسۀ وابسته: مؤسسۀ فرهنگی هنری سخن‌پردازان خواجه نصیر

ترتیب انتشار: فصل‌­نامه (بهار - تابستان - پاییز و زمستان)

سال تأسیس: 1383

سال اخذ مجوز علمی- پژوهشی: 1388

مدیر مسؤول: دکتر جواد شیخ‌­زادگان

سردبیر: دکتر احمد اکبری

مدیر اجرایی: محمّد اسماعیل قاصدی

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jsdp.rcisp.ac.ir/find.php?item=1.139.45.fa
برگشت به اصل مطلب