فهرست داوران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۶ | 
ردیف فهرست داوران
1 ابراهیم پور حسین دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی 
2 ابراهیم پور رضا دانشگاه شهید رجایی 
3 ابراهیم زاده عطاءالله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
4 ابراهیم نژاد حسین دانشگاه سهند تبریز 
5 ابراهیم نژاد علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 
6 ابراهیمی افشین دانشگاه سهند تبریز 
7 ابراهیمی آتانی رضا دانشگاه گیلان 
8 ابراهیمی مقدم عباس دانشگاه فردوسی مشهد 
9 ابریشمی مقدم حمید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
10 ابوالقاسمی وحید دانشگاه صنعتی شاهرود 
11 ابوطالبی دکتر دانشگاه یزد 
12 ابوطالبی وحید دانشگاه یزد 
13 اثنی عشری محمدمهدی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی 
14 احسن رضا دانشگاه آزاد قم 
15 احمدی علی دانشگاه خواجه نصیرآلدین طوسی
16 احمدی محمود دانشگاه رازی 
17 احمدی وحید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
18 احمدی راد محمدحسین دانشگاه آزاد واحد میبد 
19 احمدی نوبری حسین دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا 
20 احمدی نیا محمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 
21 احمدیان زهرا پژوهشگاه خواجه نصیر + در حال عضو شهید بهشتی 
22 احمدیان عطاری محمود دانشگاه خواجه نصیر 
23 احمدی‌فرد علیرضا دانشگاه صنعتی شاهرود 
24 احمدیه مجتبی دانشگاه سمنان 
25 اخایی محمدعلی دانشگاه تهران- پردیس فنی 
26 اخباری بهاره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
27 اخباری بهاره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
28 اخوت راضیهسادات دانشگاه علم و صنعت ایران
29 ادیب‌نیا فضلالله دانشگاه یزد 
30 ادیبی پیمان دانشگاه اصفهان 
31 اردشیر غلامرضا دانشکاه صنعتی نوشیروانی بابل 
32 ارومیه چی‌ها محمدعلی پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته خواجه نصیرالدین 
33 ازوجی مهدی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
34 ازهری سیدوحید دانشگاه علم و صنعت ایران 
35 اسدی کاریزکی علیرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 
36 اسلامی محرم دانشگاه صنعتی شریف 
37 اسلامی زیبا دانشگاه شهید بهشتی 
38 اسماعیلی مهدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 
39 اصغری بجستانی محمدرضا صنایع دفاع 
40 اعظمی راد محمدحسین دانشگاه آزاد  اسلامی واحد میبد 
41 افتخاری مهدی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
42 افتخاری مقدم مسعود دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
43 افسری فاطمه دانشگاه باهنرکرمان 
44 افشارچی محسن دانشگاه زنجان 
45 افقی روحاله تهران ؟
46 اکبرزاده توتونچی محمدرضا دانشگاه فردوسی مشهد 
47 اکبرفهیمی ملاحت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 
48 اکبری احمد دانشگاه علم و صنعت ایران 
49 اکبری بهزاد دانشگاه صنعتی شریف 
50 اکبری جواد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک 
51 اکبری طیب تربیت مدرس گروه جغرافیای طبیعی 
52 اکبری زاده غلامرضا دانشگاه شهید چمران اهواز 
53 الماس‌گنج فرشاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی 
54 المدرسی سیدمحمدتقی دانشگاه یزد 
55 اله کبیر احسان دانشگاه تربیت مدرس 
56 الیاسی مرتضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 
57 امیری علی دانشگاه زنجان 
58 امین داور حمیدرضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
59 امینی مرتضی دانشگاه صنعتی شریف 
60 اندامی هومن دانشگاه ملایر 
61 انوار سیدحسامالدین دکتری تخصصی مهندسی صنایع 
62 ایران پور مجید دانشگاه پیام نور مبارکه 
63 ایمانی مریم دانشگاه تربیت مدرس 
64 آبادی مهدی دانشگاه تربیت مدرس 
65 آزاد منجیری میثم دانشگاه حکیم سبزواری 
66 آزادی کنار مرکی ساسان دانشگاه سمنان 
67 آسوشه عباس دانشگاه تربیت مدرس 
68 آقا بزرگی صحاف مسعودرضا دانشگاه یزد 
69 آقاگل زاده علی دانشگاه نوشیروانی بابل 
70 آقایی زاده ظروفی رضا دانشگاه تهران 
71 آقایی نیا حسن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
72 آنالویی مرتضی دانشگاه علم و صنعت ایران 
73 باباعلی باقر دانشگاه تهران-دانشکده ریاضی 
74 بابایی زاده مسعود دانشگاه صنعتی شریف 
75 بابائیان پژوهشکده اقلیم شناسی 
76 بازقندی علی دانشگاه شاهرود 
77 باقرزاده محاسنی جمشید دانشگاه ارومیه 
78 باقری علیرضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
79 باقری نصور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
80 باکویی فاطمه دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه علوم اعصاب 
81 بالافر محمدعلی
82 بالغی یاسر دانشگاه صنعتی بابل 
83 بحرانی محمد دانشگاه صنعتی شریف 
84 بخشی حمید دانشگاه شاهد 
85 بدیع کامبیز مرکز تحقیقات مخابرات
86 برادران شکوهی شهریار دانشگاه علم و صنعت ایران 
87 برانی احمد دانشگاه صنعتی اصفهان 
88 برزین پور فرناز دانشگاه علم و صنعت ایران 
89 برنجکوب مهدی دانشگاه صنعتی اصفهان 
90 برنگی رضا دانشکده مهندسی کامپیوتر ؟
91 برومندنیا علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 
92 بکرانی مهدی دانشگاه قم 
93 بندرآبادی مجتبی بیمارستان دانشگاه برن
94 بنی زمان حامد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 
95 بهراد علیرضا دانشگاه شاهد 
96 بهرام‌گیری --- دانشگاه مالک اشتر 
97 بهرامی بوده لولا فریبا
98 بهرک بهنام
99 بهروزی مهدی دانشگاه بوخوم آلمان 
101 بهشتی شیرازی سیدعلی اصغر دانشگاه علم وصنعت ایران
102 بهکمال بهشید دانشگاه فردوسی مشهد 
103 بهلولی علی دانشگاه اصفهان 
104 بهمن یار غلامرضا دانشگاه مونیخ آلمان 
105 بهنام حمید دانشگاه علم و صنعت ایران 
106 بهنام فر فرشته دانشگاه خیام مشهد 
107 بی جن خان محمود دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات 
108 بیات رضا دانشگاه سمنان 
109 بیات مجید پژوهشکدۀ پردازش هوشمند علایم 
110 بیژنی شهریار دانشگاه شاهد 
111 بیگ زاده مریم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
112 بیگدلی نوشین دانشگاه امام خمینی قزوین 
113 بیگی حمید دانشگاه صنعتی شریف 
114 پاشازاده سعید دانشگاه تبریز 
115 پایدار صمد دانشگاه فردوسی مشهد 
116 پاینده علی دانشگاه مالک اشتر 
117 پدرام حسین دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
118 پدرام میرحسین دانشگاه خوارزمی 
119 پروین حمید دانشگاه ؟
120 پری عبدوالواحد دانشگاه صنعتی اصفهان 
121 پسندیده سیدحمیدرضا دانشگاه خوارزمی 
122 پوررضا حمیدرضا دانشگاه فردوسی مشهد 
123 پورمحمد علی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
124 پویان علیاکبر دانشگاه شاهرود 
125 پویان محمد دانشگاه شاهد 
126 پیله ور عبدالحمید دانشگاه بوعلی سینا 
127 پیوندی پدرام دانشگاه یزد 
128 تابان محمدرضا دانشگاه یزد 
129 تاجری پور فرشاد دانشگاه شیراز 
130 تاروبردی زاده بهرام دانشگاه تهران 
131 تاشک اشکان دانشگاه صنعتی شیراز 
132 تدین محمدحسام مرکز تحقیقات مخابرات 
133 ترک لادانی بهروز دانشگاه صنعتی اصفهان 
134 تشنه لب محمد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
135 توکلی احد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
136 توکلی حسن دانشگاه گیلان 
137 تهرانی نیما دانشگاه مالیتونای کانادا 
138 ثامنی رضا دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز 
139 جاهد مهران دانشگاه صنعتی شریف 
140 جزایری حمید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
141 جعفری امیرهمایون دانشکده علوم پزشکی تهران 
142 جعفری ایوب دانشگاه قزوین 
143 جعفری رضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
144 جعفری سجاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
145 جعفری عبدالعباس دانشگاه شیراز 
146 جعفریان مقدم احمدرضا دانشگاه علم و صنعت ایران 
147 جلالی علی دانشگاه شهید بهشتی 
148 جلالی مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
149 جم زاد منصور دانشگاه صنعتی شریف 
150 جمشیدی علی دانشگاه شیراز 
151 جمشیدی نیما دانشگاه صنعتی اصفهان 
152 جوادی مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
153 جواهریان عبالرحیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
154 چاله چاله عبدالله دانشگاه رازی 
155 چرمی آقایمصطفی دانشگاه زنجان 
156 چهل امیرانی مهدی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه 
157 حاجتی فرشید دانشگاه تفرش 
158 حاجی پور احمد دانشگاه حکیم سبزواری 
159 حاجی گل یزدی الهه دانشگاه یزد 
160 حبیبی زاد نوش احمد موسسه یا دانشگاه؟ 
161 حدادی فرزان دانشگاه علم و صنعت ایران
162 حدی سیدمحمد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
163 حسن پور حمید دانشگاه صنعتی شاهرود 
164 حسن پور رضا دانشگاه چانکایاترکیه 
165 حسن زاده پاک رضا دانشگاه گیلان 
166 حسن‌زاده مریم دانشگاه شاهد 
167 حسین خلج بابکحسین دانشگاه صنعتی شریف 
168 حسین زاده غلامعلی دانشگاه تهران- دانشکده فنی 
169 حسین زاده مهدی دانشگاه آزاد اسلامی ولحد علوم و تحقیقات 
170 حسینی ابوالفضل دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 
171 حسینی راحیل دانشگاه آژاد اسلامی ؟
172 حسینی سیدعلی دانشگاه یادگار امام شهر ری 
173 حقی پور سیامک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
174 حمیدزاده موسسه یا دانشگاه؟ 
175 حمیدی حجت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
176 حمیدیزاده محمدرضا دانشگاه صنعتی اصفهان 
177 حورعلی خانممریم دانشگاه مالک اشتر 
178 حیدر حمید دانشگاه مالک اشتر 
179 حیدرنوری عباس دانشگاه صنعتی شریف 
180 حیدریان محمدرضا دانشگاه ولی عصر رفسنجان 
181 خاشعی مهدی دانشگاه صنعتی اصفهان 
182 خالصی حسن دانشگاه آزاد اسلامی ؟
183 خان میرزا اسماعیل دانشگاه علم و صنعت ایران
184 خدیوی شهرام دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
185 خرازی مهدی دانشگاه صنعتی شریف 
186 خرازی مهدی دانشگاه صنعتی شریف 
187 خرسندی سیاوش دانشگاه امیرکبیر
188 خزایی شهرام دانشگاه صنعنی شریف 
189 خسروشاهی قادر دانشگاه تبریز 
190 خسروی حسین دانشگاه صنعتی شاهرود 
191 خسروی زاده پروانه دانشگاه صنعتی شریف 
192 خسروی فارسانی هادی دانشگاه شهرکرد 
193 خطیبی بردسیری عمید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر 
194 خلیل زاده محمدعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
195 خلیلی اعظم دانشگاه ملایر 
196 خلیلی علیرضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
197 خون جوش فرشاد دانشگاه شیراز 
198 خیاطی کهنه شهری رسول دانشگاه شاهد 
199 دانشپور نگین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
200 دانشگر امیر دانشگاه صنعتی شریف 
201 دانشور سبلان دانشگاه تبریز 
202 دایی کوزه کنانی ضیاالدین دانشگاه تبریز 
203 دخیل علیان محمد دانشگاه صنعتی اصفهان 
204 درزی علی دانشگاه تهران 
205 دزفولیان میرحسین دانشگاه بوعلی سینا - همدان 
206 دلاوریان مونا دانشگاه تهران 
207 دلیری ایوب دانشگاه بوستون آمریکا 
208 دلیری محمدرضا دانشگاه علم و صنعت ایران 
209 دوستداری محمدعلی شرکت علوم سبز 
210 دهقان تخت فولادی مهدی
211 دهقانی حمید دانشگاه مالک اشتر 
212 دی پیر محمود دانشگاه هوایی شهید ستاری 
213 دیانت روحالله دانشگاه قم 
214 ذبیح زاده داوود هیات علمی آموزش عالی اسرار 
215 ذکایی سعدان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
216 راحتی قوچانی سعید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
217 راستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
218 راشکی زهره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
219 رافع وحید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
220 ربیعی حمیدرضا دانشگاه صنعتی شریف 
221 رجبعلی برزویی رجبعلی دانشگاه شهید بهشتی 
222 رجبی روزبه دانشگاه صنعتی قم 
223 رحمان سلیمانی سیدرحمان مشهد-بانک ملی ایران شعبه فرودگاه   ?
224 رحمانی امیرمسعود دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
225 رحمانی روحالله دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 
226 رحمانی عادل دانشگاه علم و صنعت ایران
227 رحمانی محسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
228 رحمانی منش محمد دانشگاه سمنان 
229 رحیمی علیرضا دانشگاه امام حسین ع 
230 رخت اعلا سیدمهدی دانشگاه گلستان 
231 رزازی فربد واحد علوم تحقیقات ؟
232 رزم آرا جعفر دانشگاه تبریز 
233 رستگارنیا امیر دانشگاه ملایر 
234 رستگاری حمید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 
235 رستمی مهندس جهاددانشگاهی شریف 
236 رسول زادگان عباس دانشگاه فردوسی مشهد 
237 رشیدی حسن دانشگاه علامه طباطبایی 
238 رشیدی کنعان حمیدرضا دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه آزاد قزوین 
239 رضایی عباسعلی دانشگاه پیام نور ؟
240 رضایی محمد پژوهشکده ؟
241 رضایی مهران دانشگاه صنعتی اصفهان 
242 رضایی پور داوود دانشگاه شاهد 
243 رضایی راد غلامعلی دانشگاه علم و صنعت ایران 
244 رضایی نور جلال دانشگاه قم 
245 رضائی مهدی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
246 رضائیان مهدی دانشگاه یزد 
247 رضوی سیدمحمد دانشگاه بیرجند 
248 رضوی سیدناصر دانشگاه تبریز 
249 رضوی زاده سیدمحمد دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده برق 
250 رمضان یارندی محسن پژوهشگاه خواجه نصیر
251 روزمند امید دانشگاه شهرضا 
252 ریاحی نوشین دانشگاه الزهرا 
253 زارع چاهوکی محمدعلی دانشگاه یزد 
254 زارع چاهوکی محمدعلی دانشگاه تهران 
255 زارعی علیرضا داننشگاه صنعتی شریف 
256 زاهدی ادموند دانشگاه صنعتی شریف 
257 زاهدی هادی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
258 زرافشان فرزانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
259 زلفی لیقوان مینا دانشگاه تبریز 
260 زمانی بهزاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد 
261 زندیه مصطفی دانشگاه شهید بهشتی 
262 زهتابیان امین دانشگاه تربیت مدرس 
263 ساجدی هدیه دانشگاه تهران 
264 سامی اشکان دانشگاه شیراز 
265 سبزی نژاد محمد دانشگاه خوارزمی 
266 سبط محمدعلی موسسه یا دانشگاه؟ 
267 ستاره‌دان کمال‌الدین دانشگاه تهر ان 
268 سخایی سیدمحمود دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
269 سعادت‌جو فاطمه پژوهشگاه 
270 سعادتمند مهدی دانشگاه فردوسی مشهد 
271 سعیدی حمید دانشگاه یزد 
272 سعیدی مهندسمریم پژوهشگاه خواجه نصیر
273 سلطانی زاده هادی دانشگاه سمنان 
274 سلطانی صوفیانی حسین دانشگاه صنعتی ارومیه 
275 سلطانی فرانی علیاصغر دانشگاه امام خمینی قزوین 
276 سلطانیان زاده حمید دانشگاه تهران 
277 سلماسی زاده محمد دانشگاه صنعتی شریف 
278 سلیمانی مهدیه دانشگاه صنعتی شریف 
279 سلیمانی هادی دانشگاه شهید بهشتی 
280 سلیمانی ایوری علی دانشگاه صنعتی شاهرود 
281 سماوی شادرخ دانشگاه صنعتی اصفهان 
282 سمنانی داریوش دانشگاه صنعتی اصفهان 
283 سمیه رئیس دانا سمیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
284 سهامی حبیبالله دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
285 سید صالحی سمیرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
286 سیدعربی میرهادی دانشگاه تبریز 
287 سیدین ساناز
288 سیدین علیرضا دانشگاه فردوسی مشهد 
289 شادی نازنین دانشگاه آزاد اسلامی ؟
290 شاصادقی مختار دانشگاه صنعتی شیراز 
291 شاکری آزاده دانشگاه تهران 
292 شاه حسینی حامد دانشگاه شهید بهشتی 
293 شاه وردی رضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 
294 شاهرضایی محسن دانشگاه امام حسین ع 
295 شاهی محسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
296 شجاع الدینی سیدوهاب دانشگاه تربیت مدرس 
297 شجری مهدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
298 شرافت احمدرضا دانشگاه تربیت مدرس 
299 شریفی آتشگاه مسعود دانشگاه تهران 
300 شریفیان سعید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
301 شمس حسین دانشگاه ایالتی نیومکزیکو
302 شمس الهی محمدباقر دانشگاه صنعتی شریف 
303 شمسی محبوبه دانشگاه صنعتی قم 
304 شنبه زاده جمشید دانشگاه خوارزمی 
305 شیخان منصور دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر 
306 شیرازی جلیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد 
307 شیرازی حسین دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
308 شیرازیان محمد دانشگاه نیشابور 
309 شیرعلی شهرضا محمدحسن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
310 شیرمحمدی مهدی دانشگاه ارشاد 
311 شیری احمدآبادی محمدابراهیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
312 شیری قیداری سعید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
313 شیما طبیبیان شیما پژوهشگاه هوافضا 
314 صابرکاری علیرضا دانشگاه گیلان 
315 صاحب الزمانی مرتضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
316 صاحبی محمودرضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی